BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Ahter Şimal KÖROĞLU, Belkıs ZERVENT ÜNAL
İSG UYGULAMALARINDA KULLANILAN PAKET PROGRAMLARIN İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ STRES SEVİYESİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ
 
İş sağlığı ve güvenliği kavramı son zamanlarda yaşanan iş kazalarının artması nedeniyle ülkemizde üzerinde durulması gereken bir konu haline gelmiştir. Çalışan sağlığını korumak ve güvenli bir çalışma ortamı yaratmak iş güvenliği uzmanının başlıca görevleri arasında yer almaktadır. Manevi sorumluluğu yüksek olan bu meslekte uzmanlar görevlerini yerine getirirken işverene bağımlılık, çalışanların ihmalleri, mevzuattan kaynaklanan eksiklikler gibi birtakım zorluklarla karşılaşmaktadırlar. Teknolojinin gelişmesiyle beraber iş sağlığı ve güvenliği alanında kullanılan paket programlara gösterilen ilgi ve ihtiyaç artmıştır. Bu programlar İSG alanında dokümanların ve saha sürecinin takibi, acil durum ve eylem planlarının hazırlanması, risk analizi oluşturulması, yıllık eğitim ve çalışma planları hazırlanması vb. birçok avantaj sağlamaktadırlar. Dolayısıyla bu paket programlar iş güvenliği uzmanlarının işlerini kolaylaştırmakla beraber İSG alanında daha kontrollü bir takip sürecinin oluşmasını sağlamaktadır. Bu çalışmada iş sağlığı ve güvenliği alanında kullanılan paket programların iş güvenliği uzmanlarında görülen stres üzerinde bir etkisinin olup olmadığı araştırılmıştır. Araştırma, yaklaşık 3 aylık bir dönem içinde e-anketi yanıtlayan 308 uzman ile yapılmıştır. Veriler SPSS (Statistical Package fort he Social Sciences) paket istatistik programı ile analiz edilmiştir. Anketin birinci kısmında iş güvenliği uzmanlarında stres seviyesini değerlendirmeye yönelik sorular, ikinci bölümde ise İSG yazılımları ile ilgili sorular yer almaktadır. Uygulanan anket çalışması sonucunda elde edilen bulgulara göre çalışanların İSG uygulamalarındaki duyarsızlıkları ve işverenin İSG yatırımlarını gereksiz maliyet olarak görmesi uzmanların stresli hissetmelerine neden olurken yazılımları sayesinde işlerini anlık ve kolayca takip edebildiklerini ve yazılımların kolaylık kazandırdıklarını belirtmişlerdir.

Anahtar Kelimeler: İş Güvenliği Uzmanı, İş Güvenliği Uzmanlarında Stres, İSG Paket Programları 


Keywords: