BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Onur KAYABAŞI, Hande ALADAĞ
İNŞAAT SEKTÖRÜNDE UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YÖNTEMİ SEÇİMİNE ETKİ EDEN KRİTERLER
 
Hızla değişen dünya şartlarında, teknoloji, iletişim, ulaşım ve malzeme üretim sektörlerinde meydana gelen yükselişle birlikte artan tüketim toplumu anlayışı, birbirlerine daha yabancılaşmış, uzlaşı kültüründen uzaklaşmış bir toplum dönüşümüne de neden olmaktadır. Bu durum ise, aralarında herhangi bir çatışma yaşayan tarafların çözümü sulh yolu ile çözüme kavuşturmak yerine hızlıca yargı yollarına taşıma eğilimlerinin artmasına sebep olmaktadır. İnşaat sektörü açısından bu husus ele alındığında, gelişen üretim teknolojisi ve makine-ekipmanlar ile kompleks yapıda büyük projeleri hayata geçirme olanağı artarken büyüyen proje hacimlerine paralel olarak, proje paydaş sayıları artmış, tasarım ve uygulama süreçleri daha kompleks yapılara dönüşerek paydaşlar arasındaki ilişkilerin de daha girift hale gelmesine neden olmaktadır. Bu karmaşık ilişkilerin doğru yöntemler ile idare edilip, paydaşlar arası oluşacak çatışmalara müdahalelerin ivedilikle çözümsüzlüklere dönüşmesinin önünün alınması, projenin başarısını doğrudan etkileyen en önemli konulardan biridir. İnşaat sektöründe ise taraflar arasında yaşanan uyuşmazlıkların çözümünde müzakere, arabuluculuk, uyuşmazlık çözüm kurulları, tahkim, mahkeme vb. pek çok farklı çözüm yöntemine başvurulmakta olup, uyuşmazlığa sebep olan konunun içeriğine göre ve uyuşmazlık çözüm tekniğinin maliyeti, çözüme ulaşmada sağlanan süre etkinliği, uyuşmazlığın çözümü için gereksinim duyulan aciliyet, ilişki korunumu gibi pek çok etmene bağlı olarak farklı çözüm yöntemleri tekil veya bir arada kullanılmaktadır. Bu doğrultuda çalışmanın amacı inşaat sektöründe yaşanan uyuşmazlıkların çözümünde tarafların mevcut uyuşmazlık çözüm yöntemlerinden birini seçerken, ilgili tercihlerine yön veren seçim kriterlerinin belirlenmesidir. İnşaat sektöründe uyuşmazlık çözüm yöntemi seçimine etki eden kriterlerin belirlenmesi, doğru uyuşmazlık çözüm yönteminin seçilmesine etki ederek, uyuşmazlık sürecinin en başarılı şekilde yönetilmesini sağlayacaktır. (Bu çalışma birinci sırada yer alan yazarın yüksek lisans tezinden üretilmiştir. ORCID NO: 0000-0001-9926-86371, 0000-001-7627-86992

Anahtar Kelimeler: İnşaat sektörü, Seçim kriterleri, Uyuşmazlık çözümü, Uyuşmazlık çözüm yöntemleri 


Keywords: