BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Zeynep ALTIN, Sema BİLGE OCAK, Uğur GÖKMEN
ÇİFT ARAYÜZEY KATMANLI YAPILAR ÜZERİNE GAMA RADYASYONUNUN C-V VE G/Ω-V KARAKTERİSTİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ
 
Öz: Günümüzde, elektronik cihazların tasarımında ve üretiminde kullanılan malzemelerde Metal- yalıtkan-yarıiletken yapıları sıklıkla görülmektedir. Bu yapılar, farklı malzemelerin özelliklerini birleştirerek, elektronik cihazların performanslarını artırmak için kullanılırlar. Oluşturulan nano yapılar, esnek, düşük maliyetli, yüksek performanslı, çevre dostu, yeni işlevler kazanabilen ve yüksek hassasiyete sahip avantajları ile öne çıkarlar. Bu çalışmada, nano yapıları oluşturmak için çift arayüzey kullanılmıştır. PbO/SnO 2 çift ara yüzey tabakalı yapıların elektriksel özelliklerini incelemek için, kapasitans-iletkenlik-gerilim voltaj (C-G/-V) ölçümleri oda sıcaklığında -4V ve +3V aralığında alınmıştır. Nano yapıların 1MHz frekans değerinde radyasyondan önce ve sonra C-V, G-V ölçümleri değerlendirilmiştir. Radyasyon ölçümleri için Kobalt- 60 ( 60 Co) kaynağı kullanılmıştır. Ters öngerilim C -2 -V grafiklerinin lineer kısmının kesim noktası ve eğimlerinden faydalanılarak; difüzyon potansiyeli (V D ,) alıcı katkı atomlarının yoğunluğu (N A ), Fermi enerji (E F ) seviyesi, tüketim tabakasının kalınlığı (W D ) ve potansiyel engel yüksekliği gibi temel elektriksel parametreler incelenmiş ve 1MHz için gama ışınlamasından önce ve sonra araştırılmıştır. Ayrıca Nicollian ve Brews metodu kullanılarak bu yapıların direnci (R s ) voltaja bağlı değişim profilleri elde edildi. Çalışmada yer alan Seri direnç (R s ) etkisinin hangi bölge ve frekansta daha etkin olduğunu belirlemek için yapıların ölçülen C-G/-V eğrileri R s değeri dikkate alınarak düzeltildi. Elde edilen deneysel sonuçlar, çift ara yüzey yapılarla oluşturulan nano yapıların gama ışınlamasından önce ve sonra elektriksel özelliklerini etkilediği gözlendi. ORCID NO: 0000-0002-4868-3854

Anahtar Kelimeler: Gama Radyasyonu, PbO, SnO 2 , C-V ve G/ω- V Karakteristikleri 


Keywords: