BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Gülsüm KÜÇÜKBİNGÖL, Taylan GÜNEŞ, Ümit ÜNVER
FOTOVOLTAİK HÜCRE TİPLERİ VE GELİŞİM SÜRECİ
 
2050 yılı Avrupa Birliği hedefleri arasında sera gazı emisyonunu sıfıra düşürmek yer almaktadır.Bu bağlamda Yenilenebilir enerjiye yönelim ülkelerin politikaları haline gelmiştir. Çünkü fosil kaynakların kullanımıyla ortaya çıkan sera gazları yaşadığımız dünyaya zarar vermekle kalmayıp, canlı türlerinin bir kısmının yok olmasına sebep olmaktadır. Yenilenebilir enerji kullanımı içinde güneş enerjisi büyük ölçüde dikkat çekmektedir. Güneş enerjisi ısıtma, soğutma, sıcak su elde etme ve elektrik üretimi gibi birçok sistem de kullanılmaktadır. Yaşam kaynağı olan güneşten elektrik üretimi ise dikkat çekicidir. Güneş enerjisini kullanarak elektrik üreten fotovoltaik teknolojisi, küresel çapta son yıllarda en hızlı büyümeyi gösteren yenilenebilir enerji çeşididir. (2018,IEA) Aynı zamanda artan enerji talebi ve azalan birincil enerji kaynağı yenilenebilir enerjiyi gerekli kılmaktadır. Ülkelerin politikaları haline gelen yenilenebilir enerji kullanımı içinde güneş enerjisi ve güneş enerjisini kullanarak elektrik üreten fotovoltaik teknolojisi büyük ölçüde önem arzetmektedir. Bu çalışmada fotovoltaik hücre tipleri incelenmiş olup bu doğrultuda fotovoltaik hücre teknolijilerinin günümüze kadar olan gelişimi anlatılmıştır. Amaç Fotovoltaik teknojisi hakkında genel bilgi vermektir. Bu veriler ışığında fotovoltaik hücre teknolojisinin 1954 yılından 2020 yılına kadar olan gelişimi ışığında fotovoltaik teknolojinin çok hızlı ilerlediği ve geliştiği ortaya çıkmaktadır. Labaratuvar ortamında test edilen hücre teknolojilerinin verimlilik değerleri, yıllar içinde artarak devam etmiştir. Fotovoltaik teknolojiden elektrik üretim değerleri de son on yıl içerisinde çok yüksek artış göstermiştir. Not: Bu çalışma ikinci sırada yer alan yazarın danışmanlığında Yalova Üniversitesi, Enerji Sistemleri Mühendisliği, Fen Bilimleri Enstitüsünde yapılan yayınlanacak yükseklisans tezinden üretilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Güneş Enerjisi, Fotovoltaik Hücre, Fotovoltaik Hücre Teknolojileri 


Keywords: