BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

İsmail ÜLKER, Yaşar PALA
ÜÇGEN PLAKALARIN BURKULMAYA KARŞI ETKİSİNİN SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ
 
Kiriş-kolon köşe bağlantılarında kirişi desteklemek amacıyla üçgen plakalar mühendislik uygulamalarında genellikle tercih edilen bir çözüm yöntemidir. Bu plakaların performansını değerlendirmek ve optimize etmek için birçok deneysel ve teorik çalışma yapılmıştır. Bu araştırmada, yüklenmiş kenardan (yatay kenardan) tek üçgen plaka, kiriş monte edilmiş üçgen plaka ile kiriş-kolon monte edilmiş üçgen plaka (test durumu) kullanılmıştır. Plaka düzleminde tekil veya yayılı yükler uygulandığı durumlarda, farklı boyutlardaki (yüklenmiş, kaynaklı kenar boyutu ve kalınlık gibi parametreler) üçgen plakaların kritik burkulma yüklerini belirlemek için ANSYS sonlu elemanlar yazılımı kullanılarak bir dizi nonlineer burkulma analizi gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, sonlu elemanlar yöntemi ile belirlenen kritik burkulma yüklerini doğrulamak amacıyla, kiriş-kolon kısımlarından desteklenen üçgen plaka için basma test cihazında çeşitli test numuneleri üzerinde kritik burkulma yükleri hesaplanmıştır. Tek bir üçgen plakaya uygulanan kuvvetler farklı şekillerde (tekil veya yayılı) yüklendiğinde, aynı boyutlardaki üçgen plakaların kritik burkulma yükleri birbirine yakın bulunmuştur. Kiriş monte edilmiş üçgen plakaya plaka düzleminde uygulanan tekil veya yayılı yükün simülasyon analizi sonuçları benzerlik göstermektedir. Kalınlık dışında benzer boyutlarda olan üçgen plakaların burkulma yükleri incelendiğinde; kalınlık burkulma yükü için önemli bir faktördür. Kiriş-kolon monte edilmiş üçgen plaka için hem teorik olarak hesaplanan kritik burkulma yükleri hem de deneysel olarak elde edilen sonuçlar arasında belirgin bir yakınlık gözlemlenmiştir. Kaynaklı kenar uzunluğunun artması veya yüklenen kenar uzunluğunun kısalması ile burkulma yükünün arttığı ve bu sayede sistemin daha güvenli bir çalışma ortamına girdiği görülmüştür. Bu sonuçlar, mühendislik uygulamalarında tasarımlar yapılırken ANSYS nonlineer burkulma analiz sonuçlarının güvenilir bir şekilde kullanılabileceğini teyit etmektedir. ORCID NO: 0009-0002-8517-2217, 0000-0003-0358-1958

Anahtar Kelimeler: Üçgen Plaka, Sonlu Elemanlar Yöntemi, Nonlineer Burkulma, ANSYS 


Keywords: