BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Alaaddin CERİT
POLİANİLİN/CEVİZ KABUĞU ATIĞI KOMPOZİTLERİNİN METİLEN MAVİSİ GİDERİMİNDE KULLANIMI
 
Bu çalışmada atık su arıtımına yönelik uygun bir malzeme elde etmek amaçlanmıştır. Bu nedenle atık sulardaki MM boyarmaddesinin giderimi konusunda alternatif, ucuz ve kolay elde edilebilir kompozit adsorbanlar araştırılmıştır. Bu amaçla polianilin (PANI) ve ceviz kabuğu atıkları (CK) kullanılarak MM’nin atık sulardan adsorpsiyonu incelenmiştir. CK’nin adsorpsiyon için kullanımı aynı zamanda düşük maliyetli olduğu için tercih edilmiştir. Çalışmada kullanılan CK atığı Türkiye'de büyük miktarlarda bulunan en yaygın tarımsal yan ürünlerden biridir. Son yıllarda polimer bazlı adsorbanlar dayanıklılık, gözenek yapısı, suda çözünmezlik ve düşük maliyet gibi özelliklerinden dolayı araştırma konusu olmuştur. Bu nedenle PANI/CK kompozitleri alternatif adsorban olarak sunulmuş ve PANI/CK oranının adsorpsiyon üzerindeki etkisi incelenmiştir. Kompozitler farklı karışım oranlarında hazırlanmıştır. Adsorbanların kimyasal yapıları FTIR ve yüzey morfolojileri SEM ile araştırılmıştır. pH, adsorban miktarı, başlangıç boyarmadde konsantrasyonu, zaman ve sıcaklığın, Metilen Mavisi adsorpsiyonu üzerine etkisi incelenmiştir. Çeşitli sıcaklıklarda kinetik ve izoterm çalışmaları yapılmıştır. Adsorpsiyon davranışı, üç ana izoterm modeli yardımıyla incelenmiştir. Elde edilen izoterm verilerinin Freundlich izoterminden ziyade Langmuir izotermiyle daha çok eşleştiği görülmüştür. Kompozit adsorbanın adsorpsiyon kapasitesinin 105 mg/g olduğu bulunmuştur. En yüksek adsorpsiyon verimlilik değeri %98,93 olarak tesbit edilmiştir. Reaksiyon kinetiğinin sözde ikinci derece kinetik model ile eşleştiği görülmüştür. Sonuç olarak, MM adsorpsiyonu için kullanılan PANI/CK kompozitlerinin uygun bir adsorban olduğu ve diğer boyarmaddelerin adsorpsiyonu için de alternatif bir adsorban olarak kullanılabileceği kanaatine varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Polianilin, Ceviz kabuğu atığı, Metilen mavisi, Adsorpsiyon, Kompozit 


Keywords: