BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Tuğçe GÜLEÇ, Koray KILIÇAY, Esad KAYA
PLAZMA TRANSFERLİ ARK KAYNAK TEKNİĞİ İLE YÜZEY ÖZELLİKLERİ GELİŞTİRİLMİŞ Tİ6AL4V ALAŞIMININ MİKROYAPISAL VE MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
 
Metal iş parçalarında temas eden yüzeyler arasında meydana gelen sürtünme zamanla aşınma ile malzeme kaybına neden olmaktadır. Bu durumun önlenmesi parça ömrü, proses devamlılığı ve dolaylı olarak maliyet açısından önemlidir. Yüzeylerin mikroyapısal, mekanik ve tribolojik özelliklerinin geliştirilmesi için farklı kaplama teknolojileri yüzeylere uygulanmaktadır. Bu çalışmada, yüzey iyileştirme yöntemlerinden biri olan plazma transferli ark (PTA) kaynak yöntemi kullanılmıştır. PTA kaynak yöntemi ile titanyum alaşımı Ti6Al4V altlık malzeme üzerine grafit (C) tozu takviyesiyle yüzey alaşımlama işlemi gerçekleştirilmiştir. İşlem sırasında akım ve ilerleme hızı sırasıyla 90 A ve 80 mm/dk olarak kullanılmıştır. İşlemsiz ve yüzey modifikasyonu yapılmış numuneler mikroyapı ve mekanik açıdan karşılaştırmalı incelenmiştir. Yüzey alaşımlama sonucunda yüzeydeki ısı girdisi analitik olarak hesaplanmıştır. Yüzeydeki enerji birikim oranı 14.85 J/mm olarak belirlenmiştir. Yüzeylerin mikrosertlik ölçüm sonuçlarına göre; işlemsiz numunenin ortalama sertlik değeri 249±13 HV0.1 iken, grafit içeriği ile yüzeyi alaşımlanan numunenin ortalama sertlik değeri 466±16 HV0.1 olarak belirlenmiştir. Bu işlem ile yüzey sertliğinin yaklaşık 1.8 kat arttığı gözlemlenmiştir. Yüzey optik mikroskop incelemesinde, altlık malzeme ile geçiş bölgesi oluşturarak homojen bir şekilde bağlandığı görülmüştür. Yüzeyde oluşturulan kaplamanın kalınlığı ortalama 3400 µm olarak ölçülmüştür. Kaplama tabakası kesit incelemelerinde çatlak, porozite ve boşluklar gibi mikroyapısal kusurlar tespit edilmemiştir. Kaplamanın genel mikroyapısı incelendiğinde homojen hızlı katılaşma dendritik yapıları saptanmıştır. Yapılan işlem sonucunda titanyum alaşımlı malzemenin yüzey özellikleri mikroyapısal ve mekanik açıdan iyileştirilmiştir. ORCID NO: 0000-0001-7408-3679

Anahtar Kelimeler: PTA yüzey alaşımlama, mikroyapı, Ti6Al4V, Mikrosertlik 


Keywords: