BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Gülten KARA, Ümmügülsüm İrem PEKCAN
OPENSTREETMAP BİNA VERİLERİNİN KONUMSAL VERİ KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
 
İnternet tabanlı harita uygulamalarına ve araçlarına ulaşım ve kullanma kolaylığı arttıkça kullanıcıların konumsal bilgi üretme, konumsal bilgiyi paylaşma ve düzenleme miktarı da artmaktadır. Bu açıdan bakıldığında, coğrafi tekniklerin ve araçların kişisel ve topluluk etkinlikleri için veya uzman olmayan bir kullanıcı grubu tarafından kullanılması anlamına gelen “Yeni Coğrafya” yaklaşımı ortaya çıkmıştır. Bu yaklaşımla birlikte Gönüllü Coğrafi Bilgi (GCB) ve kitle kaynaklı haritalama ve kamu katılımcılı CBS kavramları günümüzde son derece önem kazanmıştır. GCB, amatör kullanıcıların konumsal veri üretmesi ve webdeki GCB girişimleri kullanılarak paylaşılan coğrafi bilgi olarak tanımlanır. Bir Coğrafi Bilgi Sisteminin kurulmasında maliyetin yaklaşık %80 inin veri toplama olduğu düşünülürse, amatör kullanıcılar tarafından üretilen veriler daha kısa zamanda ve az maliyet ile elde edilebilir. Ayrıca bu kullanıcılar yaşadıkları bölge ile ilgili veri ürettikleri için veri güncelleme işlemine de katkıları olmaktadır. Bu yönüyle GCB, coğrafi veri üretme yöntemine yeni bir alternatif olarak ulusal ölçekte konumsal veri üretici konumundaki kurumların veri tabanlarını güncellemek için bir araç olarak kullanılabilir. Ancak üretilen verilerin amatör kullanıcılar tarafından üretilmesi, verilerin kalitesi ve güvenilirliğinin test edilmesini gerektirir. Bu noktadan hareketle, konumsal veri üreticileri ve kullanıcıları tarafından yaygın bir şekilde kullanılan ve popülerliği gittikçe artan OSM verilerinin bu amaçla kullanılmasının önündeki en büyük engel konumsal veri kalitesidir. Mevcut literatür incelendiğinde gönüllü coğrafi bilgi ve kitle kaynak yaklaşımları ile üretilen verilerin kullanımı son zamanlarda konumsal veri toplama alanında hızla gelişmektedir. Uluslararası düzeyde her ne kadar başarılı projeler ve akademik çalışmalar yürütülmüş olsa da ülkemizde çok yeni bir çalışma alanıdır ve ulusal düzeyde gerçekleştirilen uygulamalar çok azdır. Bu bağlamda, OSM verilerinin konumsal doğruluk analizini yapmak amaçlanmıştır. Bu çalışma kapsamında OSM verileri Trabzon Ortahisar Belediyesi hâlihazır harita verileri karşılaştırılacaktır. Hâlihazır harita verileri yetkili kurum verileri olduğu için temel veri kaynağı olarak kullanılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Gönüllü coğrafi bilgi, OpenStreetMap, Veri kalitesi 


Keywords: