BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Fuat KORKUT, Turgut TOKDEMİR
MÜKEMMEL UYUMLU TABAKA DEĞİŞKENLERİNİN GENELLEŞTİRİLMİŞ SONLU FARKLAR METODU İÇİN BELİRLENMESİ
 
Mükemmel uyumlu tabaka sönümleyici tabaka olarak kullanılır ve tüm yönler ve frekanslardaki gelen dalgaların yansımalarını elimine eder. Bu da yarı-sonsuz uzay problerinin çözümünde kullanılmasını sağlar. Bu çalışmada ağ gerektirmeyen metod olan Genelleştirilmiş sonlu farklar metodu’nun seçilmesinin sebebi herhangi bir geometiriye sahip problemin çözümünde kullanılabilmesi, sınır şartlarını uygun biçimde sağlaması ve mükemmel uyumlu tabaka analizlerine kolay uygulanabilmesidir. Bu çalışmada Genelleştirilmiş sonlu farklar metodunun mükemmel uyumlu tabaka ile kullanılmasında mükemmel uyumlu tabaka uzunluğu, azalım fonksiyonunun gücü ve derecesinin uygun değerlerinin belirlenmesi için yarı sonsuz uzayda elastik temel üzerinde çubuk problemi parametrik olarak incelenmiştir. Frekans uzayında denklemler üretilmiş ve parametrik çalışma yapılmıştır. Frekans uzayında nokta sayısı, mükemmel tabaka uzunluğu, azalım fonsiyonu gücü ve derecesi için yapılan parametrik çalışma sonuçları tablolar halinde verilmiştir. Uygun değer seçiminde hesaplama maliyetinin çok artmaması önemli bir parametre olarak dikkate alınmıştır. Sonuçlar incelendiğinde nokta sayısı artıkça sonuçların analitik çözüme yaklaştığı ama çok fazla artırılmasının getireceği hesaplama maliyetlerinden kaçınılması için optimum değerler bulunmuştur. Mükemmel tabakanın uzunluğu için kesik bölge ile oransal karşılaştırılması yapılmıştır. Kesik bölge uzunluğundan mükemmel uyumlu tabaka uzunluğununun büyük olması gerektiği belirlenmiştir. Uygun değerlerin kesik bölgenin iki katı olduğu durumda oluştuğu görülmüştür. Azalım fonsiyonu gücü ve derecesi için yapılan hesaplamalarda farklı nokta sayıları için bulunmuştur. Zaman uzayında problem için denklemler çözülmüştür ve analitik sonuçlarla karşılaştırılmıştır. Sonuçların birbilerine çok yakın olduğu görülmüştür. ORCID NO: 0000-0002-8419-7204

Anahtar Kelimeler: Mükemmel Uyumlu Tabaka, Genelleştirilmiş Sonlu Farklar, Yarı sonsuz, Azalım Fonksiyonu 


Keywords: