BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Alaaddin CERİT
MODİFİKASYON İLE ÇEŞİTLİ POLİSTİRENLERİN KAPLAMA ÖZELLİKLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ
 
Yeni özelliklere sahip polimerik malzemeler, polimer ve plastik teknolojisi için büyük öneme sahiptir ve polimerlerin kimyasal modifikasyonu ile sentezlenebilirler. Son yıllarda, polifonksiyonel polimerlerin sentezi, kimyasal modifikasyonu ve kaplama özelliklerinin arttırılması ile ilgili çalışmalar artmaktadır. Sanayide yaygın olarak üretilmekte olan değişik molekül ağırlıklı polistirenlerin yüksek sertlik, dielektrik, optik özelliklerinin yanı sıra, bazı kaplama özelliklerinin düşük olması, onların kullanım alanlarının azalmasına neden olmaktadır. Polistirenin yapısına çeşitli fonksiyonel grupların bağlanmasıyla bazı olumsuz veya yetersiz özelliklerinin giderilmesi ve yeni özellikler kazanması sağlanmaktadır. Çalışma kapsamında molekül ağırlıkları (Mn) farklı olan (50.000, 100.000, 150.000) polistirenler maleik anhidrit ile AlCl3 katalizörlüğünde çeşitli şartlarda (modifikatör oranı, sıcaklık) modifiye edilmiş, modifikasyon sonucunda polistirene bağlanan karboksil grup miktarları ve en uygun modifikasyon şartları tespit edilmiş, bağlanan fonksiyonel grup miktarına göre adezyon, korozyon (tuz, asit, baz çözeltilerinde) ve su tutma özellikleri mukayese edilmiştir. Sonuç olarak düşük molekül ağırlıklı polistirene (50.000) daha fazla karboksil grup bağlandığı (%37,79) ve bunların daha yüksek adezyon (%81) ve korozyon, daha düşük su tutma (%0,21) özelliği gösterdiği, yüksek molekül ağırlıklı polistrene (150.000) ise daha az karboksil grup bağlandığı (%28,65) ve bunların daha düşük adezyon (%69) ve korozyon, daha yüksek su tutma (%0,51) özelliği gösterdiği belirlenmiştir. Maleik anhidrit ile modifikasyon sonucunda polistirenlerin kaplama özelliklerinin dikkate değer düzeyde arttığı görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Maleik anhidrit, Modifikasyon, Polistiren, Kaplama Özellikleri. 


Keywords: