BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Tolga BEKLER, Semih TÜRKŞANLI
MİKROTREMOR VERİSİ SPREKTRAL GENLİK ORANLARI TERS ÇÖZÜMÜ İLE ÇANAKKALE SİSMİK KATMAN MODELLEMESİ
 
Mikrotremorlar yerin serbest titreşimlerinin baskın olduğu ortam gürültüsüne ait zaman serileri olarak mühendislik sismolojisinde aktif bir rol oynar. Bu zaman serilerinin doğrudan analizini yapmak yerine frekans ortamı tepkisini hesaplamak özellikle S-dalgasının yayınım özelliğine bağlı tabakalı modelin ortaya çıkarılmasında etkilidir. Üç bileşenli sismometreler ile kaydedilen mikrotremorların yatay-düşey (H/V) spektrumunun ters çözümüne dayalı yeraltı katmanlarının S-dalgası hız (Vs) profilini tahmin etmek bu çalışmanın temelini oluşturmuştur. Bu amaçla, çalışmada temel ve daha yüksek modların etkilerinin dikkate alındığı katmanlı bir yarı uzayda yayılan yüzey dalgalarının H/V spektrumunu hesaplamak için türetilen teorik formüller kullanılmıştır. Model tepkisini oluşturulmasında S-dalgası hız değişimini elde etmek için mikrotremorların H/V spektrumunu kullanan bir ters çözüm yapılmıştır. Çanakkale şehir merkezi yerleşim alanlarının büyük kısmı alüvyon üzerindedir. Bu alanlarda kaydedilen mikrotremor zaman serilerinin H/V spektral genlikleri hesaplanarak gerek konvansiyonel sismik kırılma yöntemi ile elde edilen P-dalga hızları gerek MASW (Çok Kanallı Yüzey Dalgası) analizinden elde edilen S-dalga hız derinlik fonksiyonları modelin oluşturulmasında girdi verisi olarak kullanılmıştır. Böylece pasif sismik araştırmalar için yüksek çözünürlüklü bir model oluşturmak mümkün olmuştur. Ters çözüm algoritmaları kullanılarak yapılan bu çalışmalarda, Çanakkale merkezde alüvyondan ana katmana kadar var olan 4 tabakalı bir ortam modeli tespit edilmiş ve bu tabakaların geometrik ve dinamik özellikleri belirlenmiştir. (Bu çalışma 2. sırada yer alan yazar(ın) Yüksek Lisans tezinden üretilmiştir. ORCID ID:0009-0009-3773-4773)

Anahtar Kelimeler: Mikrotremor, H/V, Spektral Genlik Oranları, Ters Çözüm 


Keywords: