BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Semih ÇİMENYAYLA, Celal ÖZKALE
MACBETH ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMİYLE ÇEVİK TEDARİK ZİNCİRLERİNİN PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ
 
İşletmelerin müşteri ihtiyaçlarına hızla cevap verebilmesi hem üretimde hem de tedarik zincirinde çevik olmasına bağlıdır. Günümüz şirketleri organizasyonel çeviklik konusunda yoğun çaba göstermekte, üretim ve tedarik zinciri süreçlerinde çevik stratejileri benimsemektedirler. Çeviklik kavramını organizasyonlarında uygulayarak dinamik iş ortamına ayak uydurmaya çalışan şirketler değer kazanmaktadır. Yalın kavramının devamı niteliğinde olan çeviklik anlayışı bulanık mantık içeren günümüz iş dünyasında performans değerlendirmeyi gerekli kılmıştır. Tedarik zinciri performans ölçümü ile ilgili kantitatif çok kriterli karar verme tekniği ile çözülmüş çok sayıda uygulama mevcuttur. Bulanık anahtar performans göstergeleri ile çevik tedarik zinciri etmenlerinin birlikte değerlendirilmesi gerekliliği bu çalışmanın amacını teşkil etmektedir. Kalitatif çok kriterli karar verme yöntemlerinden MACBETH yöntemi çalışma kapsamında kullanılmıştır. Bu yöntemi diğer ÇKKV yöntemlerinden ayıran yönü, ölçüt göreceli ağırlıklarının net bir şekilde belirlenmesi ve birleştirilmiş fonksiyon kullanımı yöntem adımlarına sahip olmasıdır. Bu bildiride, bir işletmenin tedarik zincirinin çevik olabilmesi için gerekli yetenekleri belirleyerek, anahtar performans göstergeleri ile çeviklik ölçümünü bulanık mantık yöntemiyle gerçekleştirmeyi hedeflemektedir. Tedarik zinciri performans ölçümünde kullanılan literatürdeki tüm ölçütler üzerinden KPI havuzu oluşturulmuş ve uygulama çalışmasında uzman karar vericiler tarafından ölçümde belirleyici olacak en önemli 7 kriter belirlenmiştir. MACBETH yönteminin mevcut 8 alternatif sektör şirketine uygulaması ile sayısal sonuçlar sıralanmış ve bulanık mantığın ön planda olduğu çevik performansın tedarik zincirlerine uygulaması yapılmıştır

Anahtar Kelimeler: Çeviklik, Çevik tedarik zinciri, Tedarik zinciri performansı, Bulanık mantık, Macbeth 


Keywords: