BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Abdullah Emre KELEŞ, Batuhan İSKENDEROĞLU
KALİTE YÖNETİMİNİN İNŞAAT SEKTÖRÜNDE KULLANIMI KONUSUNDA BİR DEĞERLENDİRME
 
Günümüzde artan rekabet koşulları işletmeleri sürdürülebilir başarı konusunda sistemli olmaya zorlamaktadır. Bunun ön koşulu ise hedefe uygun sağlıklı planlama yapılması, bunun uygulanması, sürecin izlenmesi ve gerektiğinde aksiyon alınması ekseninde müşteri beklentilerinin tam olarak karşılanması durumunu karşımıza çıkarmaktadır. Müşterilere istedikleri nitelikte ürün ve/veya hizmeti uygun şekilde, standartları karşılayan biçimde ve optimum sürede ulaştırmak, günümüz işletmelerinin temel amaçları arasındadır. Tam da bu noktada beliren kalite kavramı, ilk ortaya atıldığı yıllarda firmaların tek başına belirlediği bir boyutta iken, günümüz iş yaşamında çoğu araştırma gurubu tarafından “müşteri memnuniyet/tatmin düzeyi veya müşteri beklentilerinin karşılanma seviyesi” olarak tanımlanmaya başlanmıştır. İnşaat sektörü gibi emek yoğun konumda bulunan, aynı zamanda pek çok dış faktörden doğrudan etkilenen bir çalışma alanında, müşterinin beklentilerini tam anlamıyla karşılayacak olan algılanan kaliteyi sağlamak ve onlara sunmak pek de kolay değildir. Bu çalışmada öncelikle, kalite kavramı, felsefesi, kalite yönetimi, toplam kalite yönetimi, standardizasyon gibi kavramlar ele alınmış, ardından inşaat sektöründe bunların olumlu ve olumsuz yansımaları üzerinde durulmuştur. Çalışmada; biri yurtiçi, diğeri yurtdışı menşeeli iki kurumsal inşaat işletmesinin kalite yönetimi konusunda neler yaptıkları ve bunları uygulayarak sağladıkları yararlar gibi hususlara da değinilmiştir. Bu araştırma ile, sektörde bu konuda halen eksikliği sıklıkla hissedilen ve kurumsal işletmeler hariç faydalarının çok fazla farkında olunmadığı kalite yönetimi konusuna dikkat çekip, bu alanda tüm paydaşları içine alacak topyekün bir kültürün oluşturulmasına katkı sağlanması amaçlanmaktadır. ORCID NO: 0000-0002-5472-2450

Anahtar Kelimeler: İnşaat sektörü, Kalite, Kalite yönetimi, Toplam kalite yönetimi, Standardizasyon. 


Keywords: