BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Abdullah Emre KELEŞ, Ömer Faruk YAVUZ
İNŞAAT SEKTÖRÜNDE PROJE YÖNETİMİNİN ÖNEMİ ÜZERİNE BİR BAKIŞ
 
Günümüzde “Proje Yönetimi” kavramı, diğer pek çok sektörde olduğu gibi inşaat sektöründe de önemi günden güne artan bir yapıya bürünmüştür. İnşaat işlerinde artan rekabet koşulları, işletmeleri projelerin yürütülmesinde yeni ve pratik yollar aramaya itmektedir. Yönetim kavramı; süreç, bu sürecin unsurları, karar verme ve liderlik gibi faaliyetlerle ilişkilendirilmektedir. Bu açıdan bakıldığında, sayısı neredeyse yüzlerce olarak ifade edilebilen paydaşı bulunan inşaat sektörü, projelerin her ne kadar mükemmel kurgulanırsa kurgulansın tasarlandığı ve planlandığı gibi sonuçlandırılabilmesi açılarından çeşitli zorlukları bünyesinde barındırmaktadır. İnsan faktörünün en yoğun kullanıldığı alanlar arasında yer alan inşaat projelerinde, diğer kaynaklarla birlikte bu önemli iş gücü kaynağının da en verimli şekilde hedefe yönlendirilebilmesi günümüzde olmazsa olmazlardandır. Tüm bu anlatılanlar ışığında, sağlıklı ve amaçlara yönelik proje yönetiminin inşaat işletmelerinin sürdürülebilir başarısında etkin rolü olduğu da anlaşılmaktadır. Bu çalışmada, inşaat işlerinde proje yönetiminin önemi, yönetim fonksiyonlarının nasıl uygulanması gerektiği, söz konusu süreçlerde sorunlar yaşanması durumunda karşılaşılan sorunlar ve bunlara çözüm önerileri gibi konular ele alınmıştır. Sektörde yapılacak işlerde planlama, organizasyon, koordinasyon, örgütleme ve denetim adımlarındaki önemli noktalara dikkat çekilmiştir. Ayrıca, iletişim konusuna da değinilerek, bu husustaki eksikliklerin projelerin başarısı ya da başarısızlığındaki rolü üzerine değerlendirmeler yapılmıştır. Bu araştırma, inşaat sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin, yönetim süreçlerini hedeflerine uygun ve sistematik yürütmesinin ne denli önemli olduğunu da vurgulamaktadır. ORCID NO: 0000-0002-5472-2450

Anahtar Kelimeler: İnşaat sektörü, Proje yönetimi, Yönetim fonksiyonları, İnşaat işletmeleri. 


Keywords: