BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Mustafa Cüneyt TAŞKIN, Aytaç Uğur YERDEN
GİYİLEBİLİR TEKNOLOJİLERİN İŞ YERİ GÜVENLİK KÜLTÜRÜNÜ GELİŞTİRMEDEKİ POTANSİYELİ
 
Günümüzde giyilebilir teknolojilerin iş güvenliği kültürü politikalarında uygulanması amaçlanmaktadır. İş güvenliği kültürü, bir organizasyonun mevcut çalışanları arasında yerleşmiş olan ve iş kazalarını önleme, en aza indirme sağlığı ve güvenliği teşvik etme amacı güden değerler, inançlar, davranışlar ve tutumlar bütünüdür. Giyilebilir teknolojiler ise insanların vücutlarında taşıdıkları veya giydikleri özel cihazlardır ve genellikle sağlık, spor, güvenlik ve iş performansı gibi alanlarda kullanılmaktadır. Nitel bir yaklaşım ile, konu üzerine gerekli ulusal ve uluslararası literatür taraması yapılmaktadır. Bunun sonucunda literatür taraması ve analizine dayanan bir sentezleme sürecini içermekte ve araştırma sorularına cevaplar sağlayarak alandaki bilgi birikimini artırmayı amaçlamaktadır. Bulgular, sensörlerin iş kazalarını önleme ve çalışanların güvenliğini artırma potansiyeline sahip olduğunu ortaya koymuştur. Şimşek, Ağseren ve Şimşek (2020) çalışmalarında bahsettiği gibi özellikle tehlikeli hataları otomatik olarak tespit ederek iş süreçlerini durdurabilen sensörlerin kullanımı, iş kazalarının azalmasına katkı sağlamaktadır. Giyilebilir teknolojilerin iş güvenliği alanında kullanımının, inşaat sektöründe güvenlik standartlarının iyileştirilmesine ve iş kazalarının azaltılmasına yardımcı olabileceği düşünülmektedir. Sonuç olarak; işletmelerin giyilebilir teknolojileri etkin bir şekilde kullanmaları, iş sağlığı ve güvenliği kültürünü güçlendirmelerine yardımcı olabilir. Giyilebilir teknolojilerin potansiyelinden tam olarak faydalanabilmek için politika ve stratejilerin belirlenmesi, liderlik desteği, veri yönetimi, çalışan eğitimi ve iş güvenliği kültürü ile etkileşim gibi faktörlerin bir arada değerlendirilmesi önemlidir. Literatürdeki araştırmalar, giyilebilir teknolojilerin iş güvenliği kültürüne entegrasyonunun işletmeler için önemli fırsatlar sunabileceğini göstermektedir. Bu teknolojiler, iş sağlığı ve güvenliği politikalarının daha etkili bir şekilde uygulanmasına yardımcı olabilir, verimliliği artırabilir ve olumsuz olayların önlenmesine katkıda bulunabilir. Ancak, entegrasyon sürecinin dikkatli bir şekilde yönetilmesi ve yukarıda bahsedilen faktörlerin göz önünde bulundurulması gerekmektedir. ORCID NO: 0000-0002-2237-1473, 0000-0002-3886-802X

Anahtar Kelimeler: Giyilebilir Teknolojiler, İş Güvenliği Kültürü, İş Kazaları, İş Sağlığı ve Güvenliği, Risk Değerlendirmesi. 


Keywords: