BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Selin KIR, Semiha KARTAL
ENERJİ ETKİN YAPI TASARIMI BAĞLAMINDA PASİF EVLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ- AMERİKA - NEW YORK BÖLGESİ ÖRNEĞİ
 
Gelişen toplum ve değişen ihtiyaçlar enerji talebinin artmasına neden olurken; fosil kökenli enerji kaynaklarının tüketimi sonucunda artan emisyonlar sebebiyle de çevre ve doğa dengesi giderek bozulmaktadır. Yenilenemeyen enerji kaynaklarının tüketimiyle birlikte çevre bilincinin artması, yapı sektöründe enerji korunumunu ve kazancına yönelik tedbirleri de zorunlu hale getirmiştir. Bu nedenle enerji tüketiminin büyük çoğunluğunu oluşturan yapılarda özellikle de konut yapı türlerinde enerji korunumlu, enerji verimli ve doğaya yönelen tasarımlar önem kazanmaktadır. Ayrıca değişen iklim koşulları yapı enerji performansını etkilediği gibi kentsel ölçekte de ısı adası gibi sorunlara da yol açmaktadır. Bu bağlamda alternatif enerji kaynaklarının da kullanıldığı düşük enerjili binalar önem kazanmaktadır. Pasif ev metodolojisi de enerji verimliliğine odaklanan, iç mekân ısıl konforunu amaçlayan bir anlayıştır. Bu nedenle pasif ev örnekleri enerji tasarrufu, sera gazı emisyonlarını azaltma ve küresel ölçekte ülkelerin sürdürülebilir kalkınma stratejisi uygulayarak ulusal enerji verimliliği sağlaması için önemli bir uygulamadır. Çalışma kapsamında, enerji tüketimine bağlı yaşanan çevre sorunlarına karşın ülkelerin aldığı kararlar ve uygulamalar ele alınmış, pasif ev olma kriterleri incelenmiş ve bu kriterlere göre belirlenen standartlar değerlendirilmiştir. İklim, coğrafi konum, yapı-yapım tekniği kapsamında Avrupa ülkelerine göre farklılık gösteren Amerika- New York bölgesi çalışma alanı olarak seçilmiştir. New York bölgesinin iklimsel ve coğrafi verilerinin enerji ihtiyacı ve tüketimi üzerindeki etkisi pasif ev standartları özelinde incelenmiştir. Çalışma kapsamında; New York’taki dört örnek pasif yapı enerji performansları açısından değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Enerji, Enerji etkin yapı, Pasif bina, Sürdürülebilirlik, İç konfor. 


Keywords: