BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Ergün EKİCİ, Ali Riza MOTORCU
CARALL KOMPOZİTLERİN DELİNMESİNDE ELYAF YÖNELİMİ VE DELME PARAMETRELERİNİN DELAMİNASYONA ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
 
Kompozit-metal yığınlarının delinmesi konusunda önemli miktarda araştırma yapılırken, havacılık yapılarında kullanılan fiber metal laminatların (FML'ler) işlenebilirliği konusunda sınırlı çalışma yapılmıştır. Bu çalışmada tek yönlü ve dokuma elyaf olmak üzere iki farklı yönelimli karbon takviyeli alüminyum laminat (CARALL) kompozitin delinmesinde, işleme parametrelerinin delik giriş delaminasyon hasarı üzerindeki etkileri incelenmiştir. Karbon elyaf takviyeli polimer kompozitlerin delinmesinde gelişmiş geometri özelliklerine sahip birçok özel matkap ucu önerilmiş olsa da, geleneksel standart matkaplar, delme performansı, takım maliyeti ve ayrıca alternatif takım geometrilerinin getirdiği bazı sınırlamalar nedeniyle, deneylerde 6 mm çapında 118° uç ve 30° helis açısına sahip kaplamasız karbür matkap tercih edilmiştir. Kuru delme şartlarında gerçekleştirilen deneyler üç farklı (65, 78 ve 100 m/dak) kesme hızı ve (0.06, 0.078 ve 0.1 mm/dev) ilerleme miktarında gerçekleştirilmiştir. Deneyler sonrasında delme parametreleri ve elyaf yöneliminin delaminasyon hasarına etkilerinin belirlenmesi amacıyla %95 güven seviyesinde varyans analizi (ANOVA) uygulanmıştır. Tek yönlü elyaf kullanılarak üretilen CARALL-2’de delaminasyon hasarının daha yüksek olduğu görülmüştür. İlerleme miktarının artışına paralel bir şekilde delaminasyonun arttığı, kesme hızına bağlı belirgin ve lineer bir ilişki görülmemiştir. ANOVA sonuçlarına göre delmainasyon hasarı üzerinde en etkili parametrenin % 35.47 katkı oranı ile elyaf yönelimi olmuştur. Elyaf yönelimini %25.07 ve %22.27 katkı oranları ile sırasıyla ilerleme miktarı ve elyaf yönelimi-ilerleme etkileşimi takip etmiştir. Kesme hızının %4.67 katkı oranı ile belirgin bir katkısı olmadığı görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: CARALL, Delaminasyon hasarı, Elyaf yönelimi, Delik delme 


Keywords: