BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Hatice İNCİ, Ercan ŞENYİĞİT
AFET DURUMUNDA BİR TEKSTİL FİRMASI İÇİN EN İYİ TEDARİKÇİ SEÇİMİNİN ENTROPİ-MARCOS ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMİ İLE ÇÖZÜMÜ
 
Günümüz koşullarında şirketler arasında rekabet günden güne artmaktadır, işletme devamlılığının ve rekabet üstünlüğünün sağlanabilmesi, işletmelerin kaynaklarının yüksek verimlilikte kullanmaları, yüksek kalite ve düşük maliyet sağlamaları ile mümkündür. İşletmelerin verimli faaliyet göstermelerinin en büyük etkeni tedarik fonksiyonun uygun işleyiş gösterebilmesine bağlıdır. İşletmeler, yüksek rekabet ortamında değişen müşteri taleplerini karşılayabilmek için esnek bir üretim gerçekleştirebilmek için üretimden müşteriye kadar uzanan tedarik zincirini etkin bir şekilde yönetmelidirler. Normal yaşam şartlarında insanlar günlük rutinlerine devam edebilmektedir. Ancak olağan üstü durum olarak değerlendirebileceğimiz afetler insanların hayatını derinden etkilemektedir. Afet, toplumun tamamı veya belli kesimleri için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar doğuran, normal hayatı ve insan faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratan, etkilenen toplumun baş etme kapasitesinin yeterli olmadığı doğa, teknoloji veya insan kaynaklı olaylardır. Afet bir olayın kendisi değil, doğurduğu sonuçtur (AFAD, 2014). Afetler sonrasında işletmelerin yaşadığı belli başlı sorunlar yer almaktadır. Üretim için gerekli malzemelerin tedariğinin yapılamaması en önemli sorunlardan biridir. Kayseri’de yer alan bir tekstil firması yakın zamanda gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli deprem sonrasında tedarik alanında ciddi sorunlar yaşamıştır. Bu sorun için uygun tedarikçi seçimi, alternatif tedarikçiler ve tedarikçileri etkileyen kriterlerden oluşan bir “Çok Kriterli Karar Verme” problemine dönüştürülerek çözüm aranması önerilmektedir. Depremden etkilenen tedarikçilerin firma üzerindeki etkisi büyüktür. Bu nedenle depremden etkilenmeden önce alternatif tedarikçilerin hâlihazırda belirlenmiş olması işletme için büyük bir avantaj sağlayacaktır. Bunun yanı sıra işletme tedarikçilerini seçerken ele aldığı kriterleri tekrar gözden geçirmeli ve her zaman her koşulda işletme tedarik yönünden sıkıntı çekmeyecek şekilde tedarikçilerini belirlemelidir. Çalışmada dikkate alınan tedarikçi problemi için kriterler sırasıyla, kalite, termin, maliyet, güvenilirlik, sürdürülebilirlik, coğrafi konum, sipariş miktarına uyum ve esnekliktir. Alternatifler ise Kayseri’de faaliyet göstermekte olan bir tekstil firmasına ait 8 farklı tedarikçidir. Çalışmada, kriter ağırlıklarını belirlemede nesnel birçok kriterli karar verme yöntemi olan Entropi yöntemi kullanılırken alternatiflerin sıralaması için Marcos yöntemi kullanılmıştır. Entropi yöntemi ile en önemli kriterin Kalite (0,23) olduğu en önemsiz kriterin ise Termin (0,07) kriteri olduğu belirlenmiştir. Marcos yöntemi ile en iyi alternatifin 7 numaralı tedarikçi olduğu belirlenmiştir. Bu çalışma ile Entropi ve Marcos yöntemlerinin kullanılması sonucu afet durumunda Kayseri’de faaliyet göstermekte olan bir işletme için en iyi tedarikçi işletme ilgililerine sunulmuştur. ORCID NO: 0000-0003-3907-152X, 0000-0002-9388-2633

Anahtar Kelimeler: Afet Yönetimi, Tedarik Zinciri, Karar verme, Tekstil, Tedarikçi Seçimi 


Keywords: