SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Esra DAŞGIN, Belgin KARABACAKOĞLU
 


Keywords:SULU ÇÖZELTİLERDEN ADSORPSİYONLA ANTİBİYOTİK GİDERİMİ
 
Patojenik bakterilerin neden olduğu insan, hayvan ve bitki hastalıklarının tedavisi için dünya çapında çeşitli sınıflardan antibiyotikler üretilmekte ve kullanılmaktadır. Ülkemiz antibiyotik kullanımında dünyada üst sıralarda yer almaktadır. Antibiyotiklerin tüm dünyada bilinçsiz ve fazla kullanımı ciddi ekonomik ve çevresel problemlere yol açmaktadır. Tedavi amaçlı olarak kullanılan antibiyotiklerin yarıdan azı canlılar tarafından metabolize edilirken kalan kısmı kanalizasyona karışmaktadır. Sonuç olarak evlerden, hastanelerden, ilaç şirketlerinden, atık su arıtma tesislerinden, su ürünleri ve hayvan çiftliklerinden deşarj yoluyla çevreye önemli miktarda antibiyotik salınmaktadır. Sıvı çözelti içerisinde çevrede yayılan bu antibiyotik kirliliği tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de önemli bir çevresel sorundur. Bu kimyasallar sadece suların ve toprağın kirlenmesine neden olmaz, aynı zamanda çevrede yararlı bakterileri yok etme ya da antibiyotiğe dirençli bakterilerin gelişimine yol açma potansiyeline sahiptir. Antibiyotiğe dirençli bakterilerin çoğalmasının önümüzdeki yılların en önemli çevresel felaketlerinden olmasından endişe edilmektedir. Bu durumu engellenmenin en kolay yolu antibiyotik içeren atıksuların uygun yöntemlerle arıtılmasıdır. Antibiyotikleri gidermek için fiziksel, kimyasal ve biyolojik süreçler gibi farklı teknolojiler kullanılmaktadır. Bu çalışmada sulu çözeltiden ticari granül aktif karbon kullanılarak kesikli adsorpsiyon yöntemi ile siprofloksasin giderimi gerçekleştirilmiştir. Adsorpsiyon deneyleri çalkalayıcılı su banyosunda yapılmış ve antibiyotik derişimleri UV spektrofotometre ile ölçülmüştür. Farklı başlangıç derişimlerinde (50-175 mg/L) ve farklı sıcaklıklarda (25 oC, 35 oC ve 45 oC) deneyler yürütülmüş; deney sonuçlarının Langmuir ve Freundlich izotermlere uygunluğu incelenmiştir. Ayrıca termodinamik hesaplamalar yapılmıştır. Sıcaklığın artması ile antibiyotik gideriminin arttığı, derişimin artması ile giderimin azaldığı görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Antibiyotik kirliliği, siprofloksasin, adsorpsiyon