SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Rfat Enes BTKN, Hseyin Suha AKSOY
 


Keywords:KLL BR ZEMNN DAYANIM ZELLKLERNN FERROKROM CRUFU VE KRE LE YLETRLMES
 
Zeminlerin mhendislik zelliklerinin katk malzemeleriyle iyiletirilmesi, uzun yllardan beri geoteknik mhendisliinin temel konular arasnda yer almaktadr. Zeminlerin iyiletirilmesinde kire, imento, cruf vb. katk maddeleri sklkla kullanlmaktadr. Bu almada, Birletirilmi Zemin Snflandrma Sistemi (USCS)ne gre yksek plastisiteli kil (CH) snfnda yer alan doal bir zemin, kire ve Ferrokrom crufu ile takviye edilerek dayanm zellikleri aratrlmtr. Doal zeminin dayanm zellikleri zerinde cruf etkisini belirlemek amacyla kil zemine sabit oranda kirele birlikte, deien oranlarda Ferrokrom crufu ilave edilerek zemin karmlar hazrlanmtr. Optimum su ieriinde sktrlarak elde edilen zemin numunelerinin 7, 14 ve 28 gn kr sresi sonunda serbest basn deneyleri yaplmtr. Deneylerden elde edilen bulgular incelendiinde, kire ve crufla takviye edilen ve kre tabi tutulan zemin numunelerinin tmnn, katksz doal zemine gre daha yksek dayanm deerlerine ulat grlmtr. 0 gnlk zemin numuneleriyle yaplan deneylerde, katk ilavesiyle dayanm deerleri doal zemine gre bir miktar azalrken, artan kr sresine bal olarak zeminin dayanmnda ciddi oranda art gzlenmitir. %6 kire ve %24 cruf ieren ve 28 gn kre tabi tutulan zemin numunesinin dayanm, doal zemine gre yaklak 8 kat artmtr. Bu sebeple, Ferrokrom crufunun puzolanik katk olarak kire ile birlikte zeminlerin dayanmnn artrlmasnda kullanlabilecei sonucuna varlmtr. Ayrca, kr edilen numunelerde karm ierisindeki cruf miktarnn artmasyla numuneler doal zemine gre daha gevrek davran sergilemitir.

Anahtar Kelimeler: Zemin iyiletirmesi, Yksek plastisiteli kil, Kire, Ferrokrom crufu, Serbest basn deneyi, Dayanm