SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

İsmail BİNGÖL, Fahri BİRİNCİ
 


Keywords:KAMU KURUMLARINDA YAPIM İŞİ DENETİM HİZMETLERİNİN MEVCUT DURUMUNUN ANALİZİ
 
Türkiye’de, kamu kurumlarında, yapım işi denetim hizmetleri (YİDH), idari ve mali bakımlardan oldukça kapsayıcı bir mevzuat çerçevesi ile sınırlandırılmıştır. Ancak mevzuat, eksiklikler, yetersizlikler ve belirsizlikler barındırmaktadır. Ayrıca YİDH bağlamında, meslek disiplinleri teknik metodolojilerini açıklayan bir mevzuat bulunmadığından, yürütülen denetim işlerinde göreceli uygulamalar söz konusudur. Bu durum, kaynak, zaman, denetim ve imalat kalitesi kayıplarına yol açmaktadır. Bu çalışmada, kamu kurumlarında YİDH’nin mevcut durumunun analiz edilebilmesi için bir il örnekleminde yürütülen, Mevcut Durum Analizi (MDA) anketi ve Analitik Hiyerarşik Süreç (AHS) anketi sonuçları değerlendirilmiştir. Anketler, elden dağıtma ve toplama yoluyla gerçekleştirilmiştir. İlde, YİDH yürüten kamu kurumlarında, teknik birim yöneticileri, teknik personel ile yapım işi müteahhitleri ve taahhüt firmaları bünyesinde çalışan teknik elemanlarından oluşan örnekleme, hedef kitlelere özgü MDA anketleri ve AHS anket formları yöneltilmiştir. Anket formları, literatürde önerilen anket sorularından faydalanılarak, bu çalışmanın yazarları tarafından hazırlanmıştır. MDA anketlerinde 5’li, AHS anketlerinde ise 9’lu likert ölçeği kullanılmıştır. Anketlerden elde edilen veriler, Microsoft Office Excel yardımıyla analiz edilmiştir. Anket katılımcıları, Teknik Birim Yöneticileri, Kontrol Görevlileri, Yükleniciler, Yüklenici Bünyesinde Çalışan Anahtar Teknik Personel, Kamu Görevlileri, Özel Sektör Temsilcileri ve Konsolide Anket Sonuçları şeklinde 7 katılımcı başlığı altında gruplandırılmış; katılımcı başlıkları ile anket faktörleri ve alt faktörleri arasındaki korelatif ilişki irdelenmiştir. Katılımcı sayısı, madde sayısından fazla olduğu için Faktör Analizi yapılmamıştır. Anket verilerinin güvenirliği, Cronbach Alfa İç Tutarlılık analizine göre test edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Kelimeler: Yapım İşi Denetim Hizmetleri, MDA, AHS