SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Aslhan KAZAN, Fatma DEMRC
 


Keywords:BTK EKSTRES LE RENKLENDRLM POLMERK FMLERN RETM VE KARAKTERZASYONU
 
Renklendiriciler gda endstrisinde retilen pek ok rnde kullanlmakta olup son yllarda gda ambalaj teknolojisinde de kullanmlar yaygnlamtr. Her iki uygulamada da doal veya sentetik renklendiricilerin kullanm sz konusudur. Sentetik renklendiriciler yksek kararllklar ve dk maliyetleri sebebiyle avantajl olmakla birlikte tketicilerin doal kaynakl ieriklere olan talebi her geen gn artmaktadr. Bu almada gda uygulamalarnda kullanlmak zere bitki ekstresi ile renklendirilmi polimerik fimlerin retimi ve karakterizasyonunun gerekletirilmesi amalanmtr. Bu amala bitkisel materyalin ekstraksiyonu geleneksel ekstraksiyon yntemlerine kyasla yksek verim, dk zc ve enerji tketimi gibi avantajlaryla n plana kan ultrasonik destekli ekstraksiyon yntemi ile gerekletirilmi ve elde edilen metanolik bitki ekstreleri srasyla Folin-Ciocalteu ve 2, 2-difenil-1-pikrilhidrazil (DPPH) yntemi kullanlarak toplam fenol ierii ve radikal sprme kapasitesi asndan karakterize edilmitir. Bir sonraki admda elde edilen ekstrenin farkl oranlarda katkland renkli polimerik filmler retilmitir. Elde edilen filmlerin ultraviyole (UV) absorbans lmleri 280 nm ve 355 nm dalga boyunda gerekletirilmi ve renkte katk oranna bal olarak anlaml bir art gerekletii belirlenmitir. Buna ek olarak retilen filmlerin yapsal zellikleri Fourier Dnml Kzltesi Spektroskopisi (FTIR) ile karakterize edilmitir. Katk konsantrasyonunun filmlerin mekanik zellikleri zerindeki etkisi ise ekme testi ile belirlenmitir. Yaplan testler sonucunda retilen filmlerin yaklak 20-29 MPa aralnda bir mukavemet ve ortalama %3 uzama sergiledii grlmtr. Ayrca filmlere 1 dakika boyunca yaklak 8 kPa hava basnc uygulanm ve bu koullar altnda tm film rneklerinde hava geirgenliinin olmad belirlenmitir. Hava geirgenlii testinden elde edilen bu sonu retilen filmlerin gda ambalaj olarak kullanlabileceini gstermitir. Ayrca retilen filmlerin zamana bal radikal sprme kapasiteleri belirlenerek gda endstrisinde aktif ambalaj olarak kullanm potansiyeli ortaya konulmutur.

Anahtar Kelimeler: Doal Renklendirici, Polimer Film, Ultrasonik Destekli Ekstraksiyon, Gda Ambalaj, ekme Testi