BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Sefa AYTAÇ, Ömer ÖZKAN
TURİST ROTA OPTİMİZASYONU: İSTANBUL ÖRNEĞİ
 
Teknolojide yaşanan gelişmeler, turizm sektörünün her geçen gün teknolojiyle daha fazla entegre olması sonucunu doğurmaktadır. Bu entegrasyonda tanıtım ve ziyaret planlaması konuları da önemli bir yer tutmakta ve bu konulardaki gelişmeler hem ziyaretçilere hem de küresel rekabet ortamında ülkelere önemli avantajlar sağlamaktadır. Çağın gerisinde kalmamak ve teknolojiyi turizmde güncel bir şekilde kullanmak için yapılacak çalışmalar disiplinler arası bir yaklaşım gerektirmektedir. Çeşitli disiplinlerin farklı bakış açılarıyla ortaya koyacakları çalışmaların en önemli getirisi yeni çalışma alanlarının ortaya çıkmasıyla bu alanda yaşanacak gelişmeler olacaktır. Bu bağlamda, bu çalışmada dünyanın en çok turist çeken şehirlerinden biri olan İstanbul'a gelen bir turist için Turist Gezi Planlama Problemi incelenmiştir. İstanbul'a gelen bir gezginin bütçe, zaman kısıtları, lokasyon tercihleri ile lokasyon kısıtları dikkate alınarak uygun bir gezi rotası ve bu rotaya ait ulaşım matrisinin belirlenmesi için metasezgisel algoritmalar kullanılmıştır. Lokasyonlar Google haritalarda en çok yorum alan ilk 50 turistik lokasyon olarak belirlenmiş ve yorum sayılarının normalizasyonu ile her lokasyon için bir skor belirlenmiştir. Lokasyon bilgileri ve ulaşım için gerçek veri seti oluşturulmuştur. Yerel arama, tavlama benzetimi ve genetik algoritma rotada gezilen lokasyonların toplam skorunun maksimizasyonu amacıyla İstanbul'un gerçek veri setlerine uygulanmıştır. Sonuçlar istatistiksel olarak karşılaştırılmış olup, tavlama benzetimi algoritmasının diğer algoritmalara göre kabul edilebilir süreler içerisinde daha iyi sonuçlar bulduğu görülmüştür. (Bu çalışma birinci sırada yer alan yazarın yüksek lisans tezinden üretilmiştir.)

Anahtar Kelimeler: Turist Gezi Planlama Problemi, Oryantiring Problemi, Rota Planlama, Metasezgisel Algoritmalar. 


Keywords: