BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Tuğçe ÖZCAN, Mehtap MURATOĞLU
Tİ6AL4V ÜZERİNE HİDROKSİAPATİT /GENLEŞTİRİLMİŞ PERLİT HİBRİT KOMPOZİT KAPLAMA
 
Titanyum ve alaşımları, mekanik dayanımları ve biyotolerant yapıda olmaları nedeni ile biyomalzeme uygulamalarında tercih edilirler. Fakat insan vücudu içinde korozyona uğraması durumunda zararlı iyonların salınımına neden olabilirler. Kemik dokusunun inorganik yapısını oluşturan kalsiyum fosfat esaslı hidroksiapatit ise, tıp ve dişçilikte sıklıkla kullanılan biyoseramik bir malzeme olup, biyouyumluluğu nedeniyle yapay kemik olarak çeşitli protezlerin yapımında, çatlak ve kırık kemiklerin onarımında ve biyomalzemelerin korozyon dayanımlarını arttırmaya yönelik metalik biyomalzemelerin kaplanmasında kullanılmaktadır. Bu çalışmada, hidroksiapatite genleştirilmiş perlit takviye edilerek elde edilen karışımın hidrotermal yöntem ile Ti6Al4V alaşımı üzerine kaplanması amaçlanmıştır. Yüzeyi temizlenmiş Ti6Al4V alaşımlarının bir grubuna 600˚C de 1 saat ön ısıl işlem uygulanmıştır. Yüzeyin kaplanması için hidroksiapatit kaynağı olarak P2O5 ve CaNO3 kullanılmıştır. Ayrıca genleştirilmiş perlitin oranın kaplama üzerinde etkisini gözlemlemek için ağırlıkça %5-10-15 arası arttırılmıştır. Elde edilen solüsyon, titanyum alaşımı ile termo kaba konulup, hidrotermal cihaza 12 saat 1800 C de kaplanmak üzere yerleştirilmiştir. Kaplanmış numuneler kaplama sonrası sıcaklık ve süre açısından kademeli olarak sinterleme ısıl işlemine tabi tutulmuştur. Elde edilen kaplamanın SEM, EDX ve kaplama kalınlığı değerleri karşılaştırılmıştır. SEM görüntülerinde, genleştirilmiş perlit takviyesi arttıkça daha yoğun yapılar gözlemlenmiştir. EDX analizlerinde yüzeyde Ca, P ve O gözlemlenmiştir. Ön ısıl işlemli numune grubuna ağırlıkça artan genleştirilmiş perlit takviyesi kaplama kalınlığını doğrusal arttırmıştır. Her iki altlıkta da kaplama sonrası yüzey pürüzlülük değerlerinin genel olarak düştüğü gözlemlenmiştir. ( Bu çalışma Fırat Üniversitesi BAP (FÜBAP) MF.18.51 numaralı Yüksek Lisans tezi projesi tarafından desteklenmiştir)

Anahtar Kelimeler: Hidroksiapatit, Genleştirilmiş Perlit, Hibrit kompozit, Hidrotermal Sentez 


Keywords: