BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Aslıhan AKDENİZ, Nazan KARAPINAR
POLİVİNİLİDEN FLORÜR-GRAFEN OKSİT İLE BOYAR MADDE GİDERİMİNİN ADSORPSİYON ÇALIŞMALARI
 
Gelişen dünya şartlarında temiz su kaynağına erişim her geçen gün daha da büyük bir problem haline gelmektedir. Elektrospinning poli(viniliden florür) (PVDF) membran, yüksek kimyasal direnç, kolay işleme, uyarlanabilir mikro yapı vb. gibi kapsamlı performansları nedeniyle son zamanlarda araştırmacıların büyük ilgisini çekmektedir. Bu özellik malzemenin içsel polar olmayan karakteristiğinden kaynaklanmaktadır ve bu nedenle elektrospun PVDF membranı mükemmel yağ adsorpsiyon kabiliyetine sahiptir. Spesifik olarak, eğer bu partiküller organik boyalara karşı adsorpsiyon kabiliyetine sahipse, atık sudan organik boyaları uzaklaştırmak için kompozit PVDF membranı kullanılabilir. Elektrospun PVDF/GO lifli membran ilk olarak yaygın elektrospinning teknolojisi ile hazırlanır, Hazırlanan çözeltilerin elektro-dönüşü, 18 kV voltaj, 9 cm mesafe ve 0.3 mL/saat akış hızında gerçekleştirilmiştir. PVDF-GO yapılı nanofiberlerin iyi elektriksel iletkenlik özelliği sayesinde grafen bazlı PVDF membranının içindeki güçlü ara yüzey etkileşimi hakkında fikir yürütmemizi sağladı. Bu nedenle, PVDF daha yüksek elektrik çıktısına sahip GO dolgulu PVDF nanokompozit üretmeyi hedefledik (Barstugan ve diğ. 2019). Bu yeni adsorban malzeme geniş bir pH aralığı (2.0 – 10.0), sıcaklık (20°C, 25°C, 30°C ve 35°C) ve konsantrasyonda (20mg/L, 30mg/L, 40mg/L, 50mg/L, 60mg/L) Reaktif Blue 220 boyarmaddesi ile adsorpsiyon ve kinetiğe etkisi araştırılmıştır. Sonuçlar, ultrasonikasyon süresinin ve sulu çözeltideki GO konsantrasyonunun, kompozit membranın adsorpsiyon kapasitesini de belirleyen kompozit membrandaki GO içeriğini belirlediğini gösterdi. Adsorpsiyon kinetiği ve adsorpsiyon izotermleri üzerine yapılan çalışmalar, kompozit PVDF/GO membranının adsorpsiyon davranışının, birinci derece model tarafından iyi bir şekilde tanımlanabileceğini göstermiştir. Bu çalışma, kompozit PVDF/GO membranının atık sudan reaktif boyaları uzaklaştırmak için umut verici bir adsorban olabileceğini göstermektedir. ORCID NO: 0000-0001-8451-9253

Anahtar Kelimeler: Adsorpsiyon, PVDF, Grafen Oksit, Kinetik 


Keywords: