BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Hakan KİREZ, Emre TEKAY
PBT, COPE VE LDH İÇEREN POLİMER KOMPOZİTLERİN HAZIRLANMASI: LDH DOLGUSUNUN ISIL VE MEKANİK ÖZELLİKLER ÜZERİNE ETKİSİ
 
Poli(bütilen teraftalat) (PBT); otomotiv, elektrik elektronik, beyaz eşya gibi sektörlerde tercih edilen mühendislik plastiklerinden biridir. Çeşitli dolgu, takviye edici ve katkıların kullanımıyla PBT’ın ısıl ve mekanik özelliklerinin geliştirilmesi üzerine çeşitli çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmada, PBT polimerine ait ısıl ve mekanik özelliklerin, bir nanodolgu çeşidi olan tabakalı çift hidroksit (LDH) (Hidrotalsit) ve bir termoplastik elastomer olan kopoliesterin (COPE) birlikte kullanımıyla geliştirilmesi amaçlanmıştır. Farklı oranlarda PBT, LDH ve COPE içeren polimer harmanları ve polimer kompozitleri bir çift vidalı ekstrüder kullanılarak eriyik harmanlama yöntemiyle hazırlanmıştır. Elde edilen malzemelerin morfolojik, ısıl ve mekanik özellikleri detaylı olarak incelenmiştir. Taramalı elektron mikroskobunda (SEM) gerçekleştirilen morfolojik analizlerde LDH dolgusunun polimer matrisi içerisinde homojen olarak dağıldığı gözlenmiştir. LDH varlığı saf PBT’nin çekme ve eğme modülü değerleri ile sünme davranışlarında gelişmeler gözlenirken, COPE kullanımıyla kopmadaki uzama ve izod darbe dirençlerinde iyileşmeler elde edilmiştir. DSC analizinde, COPE miktarına bağlı olarak erime entalpileri ve erime sıcaklıkları azalırken, kristalizasyon ve erime sıcaklıklarında LDH oranına bağlı olarak göreceli artışlar gözlenmiştir. LDH’in PBT matris için nükleasyon ajanı etkisi gösterdiği belirlenmiştir. Diğer taraftan, TGA ile gerçekleştirilen ısıl kararlılık analizlerinde, PBT içerisinde COPE kullanıldığında başlangıç bozunma sıcaklıkları artarken, LDH kullanıldığında azalmalar gözlenmiştir. LDH içeren kompozitlerin tamamında saf PBT ve PBT/COPE’ye göre yanma hızlarında azalmalar elde edilmiştir. Saf PBT ve PBT/COPE polimer harmanında kendini söndürebilme davranışı görülmezken, LDH varlığında saf PBT’ ye yanmazlık özelliği kazandırılmıştır. %3, %5 ve %7 LDH ile saf PBT’nin UL 94 yatay yanmazlık performansı V2’ye çıkarılmıştır.

Anahtar Kelimeler: PBT, LDH, COPE, polimer kompozit, ısıl ve mekanik özellikler 


Keywords: