BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Esra ÖZMEN
MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLESİ, TOPLUM 5.0 VE ENDÜSTRİ 4.0
 
Sanayi devrimlerinin son durağı olan ve gelişmiş toplumların kendi verdikleri isimlerle anılan yeni dönemlerin temelinde dijital kavramının odağa alındığı bir dönüşüm süreci yatmaktadır. Türkiye'deki dönüşümün adı "Milli Teknoloji Hamlesi" dir. Bu çalışmanın amacı "Milli Teknoloji Hamlesi" kavramının alanyazındaki yerini ortaya koymak ve kavramsal kullanımı açısından Endüstri 4.0 ve Toplum 5.0 kavramları ile karşılaştırmaktır. Çalışmada literatür araştırması yöntemi kullanılmıştır. Bu bağlamda "Milli Teknoloji Hamlesi" ve "The National Technol”ogy Move" kelime grupları ile bu kavramlarla birlikte kullanılan “Dijital Türkiye” ve “Digital Turkey” kelime grupları da taranmıştır. Bu kapsamda Google Scholar, TR Dizin, ProQuest, ScienceDirect ve Dergipark online veri tabanları üzerinden literatür taraması yapılmıştır. Genel olarak “Milli Teknoloji Hamlesi” ve İngilizce karşılığı olan “The National Technology Move” kavramları toplam 61 akademik çalışmada ele alındığı görülmüştür. Elde edilen sonuçlar içerik analizi yöntemi ile değerlendirilmiş hem zamansal gelişimi hem de yaygınlaşma bağlamı ele alınmıştır. Sonuçlar "Milli Teknoloji Hamlesi" kavramının haber metinlerinin yanında bloglar, Facebook, Twitter, Instagram gibi sosyal medya platformlarında kullanımı açısından yaygın olduğunu gösterse de, akademik çalışmalardaki kullanım yaygınlığının aynı hızda devam etmediği söylenebilir. Ancak kavramsal olarak yeni bir kavram olması, kamu strateji belgelerinde yer alma noktasındaki doyuma ulaşmamış olması akademik çalışmalarda kullanım sıklığını açıklayabilecek iki temel faktör olarak değerlendirilebilir. Bunun yanı sıra bu kavramın yaklaşım olarak Almanya ve Japonya merkezli Endüstri 4.0 ve Toplum 5.0’dan farklı bağlamda kullanıma sahip olması ve genelde çalışmalarda "dijital dönüşüm" kavramının kullanılıyor olması da bu sebeplere eklenebilir.

Anahtar Kelimeler: Dijital dönüşüm, Milli Teknoloji Hamlesi, Endüstri 4.0, Toplum 5.0 


Keywords: