BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Ali GÜNEN, Ferhat CERİTBİNMEZ
KÜRESEL GRAFİTLİ DÖKME DEMİRİN BORLANMASI VE TERMOREAKTİF DİFÜZYON YÖNTEMLERİ İLE YÜZEY MİKROYAPISI BAKIMINDAN KIYASLANMASI
 
Fiziksel ve kimyasal özellikleri dökme demirlere mekanik özellikleri ise çeliklere yakın olan küresel grafitli dökme demirler (KGDD) çeliklere göre daha maliyet etkenli üretilebilmeleri bu alaşımların çeliklere bir alternatif olmasını sağlamıştır. Bu çalışmada küresel grafitli dökme demir (KGDD-70) alaşımı 1000 ℃’de 3 saat süre ile borlama işlemine tabi tutulmuştur. Borlama sonrası yüzeyde oluşan borür tabakasının kesit görünümü taramalı elektron mikroskobu ve enerji dağılım spektroskopisi (SEM-EDS), X-ışını (XRD), ve mikrosertlik testi ile incelenmiştir. Elde edilen veriler literatürde küresel grafitli dökme demirler üzerinde gerçekleştirilen Termo-kimyasal kaplamalar ile yüzeyin mikroyapısı ve olası etkileri tartışılmıştır. Borlama işlemi sonrası KGDD’nin yüzeyinde yaklaşık 75 µm kalınlığında yüzey boyunca sürekliliği bulunan ve testere dişi morfolojisine sahip tek fazlı Fe2B tabakasının elde edilmiştir. Kaplama tabakası içeriğinde yer yer küresel grafitli dökme demirlere adını veren küresel grafit nodül yapısının dekarbürizasyona uğradığı tespit edilmiş olmakla birlikte , Termo reaktif difüzyon kaplamaların aksine, büyük oranda korunduğu tespit edilmiştir. Elde edilen kaplama tabakalarının 1648 HV0.1 sertliğinde olduğu ve işlemsiz numuneye göre yaklaşık 5 kat daha yüksek sertlik değerine sahip bir yüzey elde edildiği tespit edilmiştir. Çalışma sonucunda borlama işlemi ile Termo reaktif difüzyon kaplamalara göre daha kalın kaplama tabakası elde edilebileceği ancak elde edilen kaplama tabakalarının daha düşük sertlik değerlerinde olabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. ORCID NO: 0000-0002-5615-3124

Anahtar Kelimeler: Küresel Grafitli dökme demir, Borlama, Termo-reaktif difüzyon tekniği, Kürsel grafit nodülleri 


Keywords: