BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Serpil SAVCI
KENTSEL ATIKLARIN İNŞAAT SEKTÖRÜNDE KULLANIMININ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
 
Kentsel katı atıklar, çoğunlukla insan faaliyetleri sonucunda oluşan, çevre ve insan sağlığı açısından geri dönüştürülerek ekonomiye kazandırılması veya bertaraf edilmesi gereken katı maddelerdir. Katı atık yönetiminde inşaat sektörü önemli bir yer tutmaktadır. İnşaat atıkları, özellikle kentsel dönüşüm uygulamaları da dâhil olmak üzere kentsel katı atıkların büyük bir kısmını oluşturmaktadır. Ayrıca sel ve deprem gibi doğal afetler sonucunda hacimsel olarak çok fazla miktarlarda inşaat atığı ortaya çıkmaktadır. Bunların yanı sıra, yol, köprü, bina yapım ve yıkımında ortaya çıkan asfalt, alçı, beton, tuğla, ahşap, cam, seramik, mermer, metal ve plastik atıklar, toprağın kazılması ile ortaya çıkan hafriyat atıkları da bulunmaktadır. Bu atıklar düzenli bir şekilde bertaraf edilmemekte dolayısıyla estetik problemlere yol açmaktadır. Ayrıca inşaat atıklarının düzensiz bir şekilde çevreye boşaltılması, atıldığı bölgedeki toprak özelliklerinin bozulmasına neden olmaktadır. İnşaat atıklarının dere yataklarına düzensiz bir şekilde dökülmesi durumunda ise, dere yatağını tıkamakta ve su akış rejimini değiştirmektedir. Bu atıkların yeniden kullanılarak değerlendirilmesinin yaygınlaştırılması, oluşan katı atık miktarının azalmasına, kaynakların daha verimli kullanılmasına, israfın önlenmesine, enerji tasarrufuna, ekonomiye katkı sağlanmasına ve gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir dünya bırakmak adına önem taşımaktadır. Bu çalışmada inşaat sektöründe kentsel atıkların kullanımı ve sürdürülebilirliğe katkısı araştırılmıştır. İnşaat sektöründe kentsel atıkların yeniden kullanım potansiyeli ve çevre üzerinde olan etkileri incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Atık, inşaat sektörü, çevre 


Keywords: