BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Mahmut ATTAROĞLU, Hasan Utku UYGUN, Fehmi Samet DEMİRCİ, Çağrı Emir AÇIKKAPI, Umut SOY, Yurdakul AYGÖRMEZ
İNŞAAT SEKTÖRÜNDE SÖZLEŞME YÖNETİMİ; BİBLİYOMETRİK ANALİZ
 
İnşaat sektörü farklı çalışma alanları içeren, bünyesinde birden fazla paydaş ve çeşitli risk etmenleri barındıran bir disiplindir. Bu etmenler doğrultusunda inşaat sektöründe ele alınan projelerin planlanan şekliyle tamamlanabilmesi için yasal bir dayanağa ihtiyaç duyulmaktadır. Bu yasal dayanak taraflara sorumluluk yükleyen, tarafların haklarını ve borçlarını tanımlayan, sözlü veya yazılı bir şekilde beyan edilebilen sözleşmelerdir. Sözleşmelerin yönetimi ise belirlenen süreyi aşmadan ve anlaşmazlığa düşmeden sözleşmenin amacına ulaşmasını sağlayan bir süreçtir. Bu çalışmanın amacı inşaat sektöründeki sözleşme yönetimi ile ilgili yapılan araştırmaları kantitatif olarak incelemektir. Bu doğrultuda bibliyometrik analiz metodu kullanılarak bir çalışma gerçekleştirilmiştir. Çalışma kapsamında Scopus® veri tabanındaki makaleler ve bildirilerden yararlanılmış olup, incelenen dokümanlar arasından inşaat sektöründe sözleşme yönetimiyle doğrudan ilişkisi olmayanların elenmesi sonucunda 1976 ve 2023 yılları arasında gerçekleştirilen 126 adet çalışma tespit edilmiştir. Tespit edilen bu çalışmaların VOSviewer® yazılımı yardımı ile anahtar kelime, yazar, kaynak ve ülke analizleri yapılmıştır. Analiz sonucunda inşaat sektöründe sözleşme yönetimine ilişkin en çok katkı sağlayan ülkenin Çin olduğu, son yıllarda araştırmaların yapı bilgi modellemesi, blok zincir ve çok kriterli karar verme sistemleri hakkında gerçekleştirilmeye başlandığı gözlemlenmiştir. Ele alınan bu çalışma, inşaat sektöründe sözleşme yönetimi alanında çalışma yapmak isteyen araştırmacıların ve sektördeki yöneticilerin ilgili konu hakkında mevcut durumun saptanmasında ve gelecekteki çalışmaların hangi alanlarda yürütülebileceği konusunda ışık tutacaktır.

Anahtar Kelimeler: Sözleşme Yönetimi, İnşaat Sektörü, Bibliyometrik Analiz, VOSviewer 


Keywords: