BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Davut LAÇİN, Oğur TOPÇUOĞLU, Ayşe Zehra AROĞUZ
HALLOYSİTE-KİTOSAN KULLANILARAK SULU ÇÖZELTİLERİNDEN KRESOL KIRMIZISININ GİDERİLMESİ: ADSORPSİYON KİNETİĞİ
 
Doğal Materyallerin ve kompozitlerin bazı boyar maddelerin sulu çözeltilerinden giderilmesi amacıyla kullanılması son yıllarda oldukça önem kazanmıştır. Özellikle kil/polimer kompozitlerinin adsorpsiyon proseslerinde adsorbent olarak kullanımı tercih edilmektedir. Halloysit çeşitli amaçlar için kullanımı olan doğal bir mineraldir. Bu çalışmada halloysit kili doğal bir polimer olan kitosan ile birleştirilerek adsorpsiyon kapasitesi arttırılmış ve kresol kırmızısının sulu çözeltilerinden giderilmesinde adsorbent olarak kullanım kapasitesi incelenmiştir. Adsorpsiyon kapasitesindeki artışı kıyaslamak amacıyla kresol kırmızısının doğal hallosit tarafından adsorpsiyon çalışması da ayrıca yapılmıştır. Deneysel çalışmalar, kresol kırmızısı boyar maddesinin adsorpsiyon yüzdesi halloysit/kitosan kompoziti üzerindeki adsorpsiyonunda % 95’e kadar çıkarken, halloysit üzerindeki adsorpsiyon yüzdesinin maksimum %45 oranında kaldığını göstermiştir. Adsorpsiyon sürecini analiz etmek amacıyla Freundlich ve Langmuir izoterm modelleri kullanılmıştır. Deneysel çalışmadan elde edilen verilerin Langmuir modeline daha çok uygun olduğu görülmüştür. Maksimum adsorpsiyon kapasiteleri sırasıyla halloysite ve halloysit/kitosan kompositleri için 45 mg/g ve 80 mg/g olarak bulunmuştur. Elde edilen veriler üzerinde adsorpsiyon kinetik çalışmaları yapılmıştır. Birinci ve ikinci derece kinetik modelleri uygulandığında Haloysite/kitosan üzerinde kullanılan boyar madde adsorpsiyonun ikinci derece kinetik model ile açıklanabileceği görülmüştür. KAYNAKÇA 1- Ouaddari, H., Karim, A., Achiou, B., Saja, S., Aaddane, A., Bennazha, J., El Amrani I., Hassani, El, Ouammou M., and Albizane, A. (2019). New low-cost ultrafiltration membrane made from purified natural clays for direct Red 80 dye removal, Journal of Environmental Chemical Engineering, 7 (4) 103268 2- Eversloh L.C., Henning, N., Schulz M., Ternes T.A., (2014). Electrochemical treatment of iopromide under conditions of reverse osmosis concentrates – Elucidation of the degradation pathway, Water Research, 48, 237-246.

Anahtar Kelimeler: Hallosit, Kitosan, Adsorpsiyon, Kresol Kırmızı, Kinetik 


Keywords: