BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Rıfat Enes BİTKİN, Hüseyin Suha AKSOY
FERROKROM CÜRUFU VE KİREÇ İLE STABİLİZE EDİLMİŞ YÜKSEK PLASTİSİTELİ BİR KİLİN ENDEKS ÖZELLİKLERİNİN KÜR SÜRESİ İLE DEĞİŞİMİ
 
Ferrokrom cürufları, ferrokrom üretiminin yapıldığı tesislerde elektrik-ark fırınlarındaki üretim işlemi sonucu ortaya çıkan atık malzemelerdir. Endüstriyel atıkların zemin iyileştirme çalışmalarında katkı olarak kullanıldığı bilinmektedir. Bu çalışmada, yüksek plastisiteli bir kilin, sönmüş kireç ve Ferrokrom cürufu ile birlikte kullanımının zeminin indeks özelliklerine etkisi araştırılmıştır. Bu amaçla, kil zemine %6 kireç katkısı ile birlikte %6, %12, %18 ve %24 oranlarında Ferrokrom cürufu ilave edilerek zemin karışımları hazırlanmıştır. Her bir zemin karışımı için kıvam limitleri ve kompaksiyon (Standart Proktor) deneyleri yapılmıştır. Ayrıca, bu zemin numunelerinin kıvam limitleri üzerinde kür süresinin etkisi de araştırılmıştır. Yapılan deneyler sonucunda, kireç ve Ferrokrom cürufu katkılı numunelerin, doğal zemine kıyasla optimum su içeriği değerleri artarken, maksimum kuru birim hacim ağırlık değerleri azalmıştır. Ancak, katkılı zeminlerde cüruf oranının artmasıyla maksimum kuru birim hacim ağırlık değerlerinin de bir miktar arttığı, optimum su içeriği değerlerinin ise giderek azaldığı görülmüştür. Zemin numunelerinin 0 günlük kıvam limitleri deneylerinde, cüruf içeriğinin artmasıyla doğal zemine göre, likit limit değerleri genel olarak azalırken; plastik limit değerleri artmıştır. 7 günlük zeminlerle yapılan deneylerde, %6 kireç ve %12 cüruf içeren zemin numunelerinin likit limit ve plastik limit değerleri bir miktar azalırken, diğer zemin numuneleri yaklaşık olarak aynı değerlerde kalmıştır. Ayrıca, 28 günlük zemin numuneleriyle yapılan deneylerde, artan cüruf içeriğinin kıvam limitleri üzerinde önemli bir etkisinin olmadığı sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Zemin stabilizasyonu, Kireç, Ferrokrom cürufu, Kıvam limitleri, Optimum su içeriği 


Keywords: