BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Beyhan KOCADAĞİSTAN, Eda TAŞDELEN EREN
DÜNYA GENELİNDE EKOLOJİK AYAK İZİ KAVRAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ
 
Dünya üzerinde bulunan her insan yaşamsal faaliyetlerini sürdürebilmek için birtakım faaliyetler içerisinde bulunmaktadır. Barınma, giyinme, beslenme, ulaşım, eğitim temel faaliyetler olarak bilinmektedir. Bu faaliyetlerin gerçekleşmesi için çeşitli sektörler ve teknolojiler geliştirilmiş ve geliştirilmeye de devam etmektedir. Tüm bu gelişmeler ile birlikte doğal kaynaklar azalmakta ve olumsuz etkilenmektedir. Artan teknoloji ile birlikte Dünya ekosisteminin hangi seviyede ve nasıl etkilendiğini anlayabilmek için ekolojik ayak izi kavramı ortaya çıkmıştır. Doğal düzeni bozmadan hem de insan faaliyetlerini sekteye uğratmadan yenileyici çözümler üretebilmek süreklilik içinde olmalıdır. Bu yüzden ekolojik ayak izi büyük önem arz etmektedir. Bu çalışmada ekolojik ayak izi kavramının önemi üzerinde durulmuş ve Dünya genelinde ekolojik ayak izi çalışmalarından faydalanılarak mevcut şartlar altında durum saptanmaya çalışılmıştır. Ayrıca ekolojik ayak izinin tanımı, ortaya çıkışı, insan ve çevreye bağlı olarak ekolojik ayak izinin nasıl hesaplandığı, verilerin hangi analiz yöntemi ile ortaya konulduğu belirlenmiştir. Çalışmada Portekiz, Çin, ABD, Birleşik Krallık, Fransa, İtalya, Japonya ve Kanada, Hindistan, Asya Ülkeleri veriler üzerinden değerlendirilmeler yapılmıştır. Çeşitli karşılaştırmalar ile var olan durum ortaya konulmuştur. Yapılan değerlendirmeye göre gelişmişlik düzeyine ve üretim faaliyetlerine bağlı olarak ekolojik ayak izi seviyesi değişkenlik göstermiştir. Gelişmişlik düzeyi ve endüstriyel faaliyetleri az olan ülkelerde ekolojik ayak izi düzeyi düşük görülmüştür. Tam tersine gelişmiş ve sanayi faaliyetleri çok olan ülkelerde ekolojik ayak izi yüksek seviyede saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Ekolojik Ayak İzi, Ekolojik Bilinç, Çevresel Farkındalık 


Keywords: