BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Davut LAÇİN, Oğur TOPÇUOĞLU, Ayşe Zehra AROĞUZ
DOĞAL MALZEMELER KULLANILARAK SULU ÇÖZELTİLERİNDEN KRESOL KIRMIZISININ GİDERİLMESİNDE SICAKLIĞIN ETKİSİ: TERMODİNAMİK ÇALIŞMALAR
 
Boyar maddelerin sulu çözeltilerden uzaklaştırılmasında genel olarak doğal malzemeler sınıfında olan killer tercih edilmektedir. Boyar maddeler çevre kirleticileri arasında önemli bir yer tutmakta olup bu kirleticiler sadece fiziksel ve kimyasal olarak değil, görsel olarak da çevreye zarar vermektedirler. Özellikle mevsimsel değişimlerde boyar maddeler sıcaklığa bağlı olarak farklı etkiler oluşturmaktadırlar. Özellikle yaz aylarında güneş ışığının sucul ortama geçişini önleyerek fotosentez olayına engel olmaktadır. Bu çalışmada, doğal malzeme olan halloysit kili, doğal bir polimer olan kitosan ile birleştirilerek kresol kırmızısı boyar maddesinin sıcaklığa bağlı olarak adsorpsiyonu incelenmiştir. Deneysel çalışma sonucu elde edilen verilerden, adsorpsiyonun sıcaklığa bağlı olarak değiştiği ve sıcaklık arttıkça adsorpsiyon yüzdesinde artış olduğu görülmüştür. Adsorpsiyon prosesinin termodinamiği incelenmiştir. Adsorpsiyon entalpisi pozitif bir değer olarak elde edilmiştir. Bu da adsorpsiyonun endotermik olduğunu göstermektedir. Ortam sıcaklığının adsorpsiyon üzerindeki etkisinden elde edilen veriler kullanılarak adsorpsiyon serbest enerjisi bulunmuştur. Adsorpsiyon veriminin yüksek olması Halloysit/kitosandan hazırlanan adsorbentin ekonomik ve uygulaması kolay bir adsorbent olarak cresol kırmızısı boyar maddesini giderilmesinde kullanılabilirliği gösterilmiştir. KAYNAKÇA 1- Sheikhi, M., Arzani, M., Mahdavi, H.R., Mohammadi, T. (2019). Kaolinitic clay-based ceramic microfiltration membrane for oily wastewater treatment: Assessment of coagulant addition, Ceramics International, 45 (14) 17826-17836. 2- Jang, J., Lee, D.S. (2019). Effective phosphorus removal using chitosan/Ca-organically modified montmorillonite beads in batch and fixed-bed column studies, Journal of Hazardous Materials, 375, 9-18.

Anahtar Kelimeler: Halloysit Kili, Kresol Kırmızı, Termodinamik, Adsorpsiyon Entalpisi 


Keywords: