BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Aslıhan KAZAN, Fatma DEMİRCİ
BİTKİ EKSTRESİ İLE RENKLENDİRİLMİŞ POLİMERİK FİMLERİN ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU
 
Renklendiriciler gıda endüstrisinde üretilen pek çok üründe kullanılmakta olup son yıllarda gıda ambalaj teknolojisinde de kullanımları yaygınlaşmıştır. Her iki uygulamada da doğal veya sentetik renklendiricilerin kullanımı söz konusudur. Sentetik renklendiriciler yüksek kararlılıkları ve düşük maliyetleri sebebiyle avantajlı olmakla birlikte tüketicilerin doğal kaynaklı içeriklere olan talebi her geçen gün artmaktadır. Bu çalışmada gıda uygulamalarında kullanılmak üzere bitki ekstresi ile renklendirilmiş polimerik fimlerin üretimi ve karakterizasyonunun gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla bitkisel materyalin ekstraksiyonu geleneksel ekstraksiyon yöntemlerine kıyasla yüksek verim, düşük çözücü ve enerji tüketimi gibi avantajlarıyla ön plana çıkan ultrasonik destekli ekstraksiyon yöntemi ile gerçekleştirilmiş ve elde edilen metanolik bitki ekstreleri sırasıyla Folin-Ciocalteu ve 2, 2-difenil-1-pikrilhidrazil (DPPH) yöntemi kullanılarak toplam fenol içeriği ve radikal süpürme kapasitesi açısından karakterize edilmiştir. Bir sonraki adımda elde edilen ekstrenin farklı oranlarda katkılandığı renkli polimerik filmler üretilmiştir. Elde edilen filmlerin ultraviyole (UV) absorbans ölçümleri 280 nm ve 355 nm dalga boyunda gerçekleştirilmiş ve renkte katkı oranına bağlı olarak anlamlı bir artış gerçekleştiği belirlenmiştir. Buna ek olarak üretilen filmlerin yapısal özellikleri Fourier Dönüşümlü Kızılötesi Spektroskopisi (FTIR) ile karakterize edilmiştir. Katkı konsantrasyonunun filmlerin mekanik özellikleri üzerindeki etkisi ise çekme testi ile belirlenmiştir. Yapılan testler sonucunda üretilen filmlerin yaklaşık 20-29 MPa aralığında bir mukavemet ve ortalama %3 uzama sergilediği görülmüştür. Ayrıca filmlere 1 dakika boyunca yaklaşık 8 kPa hava basıncı uygulanmış ve bu koşullar altında tüm film örneklerinde hava geçirgenliğinin olmadığı belirlenmiştir. Hava geçirgenliği testinden elde edilen bu sonuç üretilen filmlerin gıda ambalajı olarak kullanılabileceğini göstermiştir. Ayrıca üretilen filmlerin zamana bağlı radikal süpürme kapasiteleri belirlenerek gıda endüstrisinde aktif ambalaj olarak kullanım potansiyeli ortaya konulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Doğal Renklendirici, Polimer Film, Ultrasonik Destekli Ekstraksiyon, Gıda Ambalajı, Çekme Testi 


Keywords: