BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Furkan İMANCI, Babek ERDEBİLLİ
BİR KAMU KURUMU ÇALIŞANLARININ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ BİLİNCİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
 
İş sağlığı ve güvenliğinin (İSG) amacı, çalışanların sağlık ve güvenliğini tehlikeye atabilecek tüm unsurların kaza yaşanmadan tespit edilerek bunlar hakkında gerekli önlemlerin alınması ve iş kazaları ve meslek hastalıklarını önlemek suretiyle çalışanlar için sağlık ve güvenlik sunan bir ortamın tesis edilmesidir. İSG kavramının içselleştirilmesinin bir yansıması olan İSG bilinci ise kişilerde güvenli davranış olgusunu geliştirmenin yanında İSG kavramının içselleştirilmesini, kişilerin algılarının, tutum ve davranışlarının sistemsel bir dönüşümle yeniden dizayn edilmesini ifade eder. Çalışma, bir kamu kurumunda İSG bilincinin incelenmesi maksadıyla bir anket uygulanması suretiyle gerçekleştirilmiş olup, çalışmada İSG bilincinin çalışanların cinsiyet, yaş, eğitim düzeyi, tecrübe, iş kazası geçirme durumu, İSG eğitimi alma durumu değişkenlerine göre fark oluşturup oluşturmadığı analiz edilmiştir. “IBM SPSS Statistics” programı ile yapılan analizler neticesinde, katılımcıların İSG bilinçlerinin cinsiyete ve iş kazası geçirmiş olma haline göre fark oluşturmadığı görülürken; İSG eğitimi almış olma durumu, yaş, tecrübe ve eğitim düzeyi değişkenlerine göre anlamlı bir fark oluşturduğu görülmüştür. Fark oluşturan değişkenler göz önüne alındığında İSG bilincinin geliştirilmesi için İSG eğitimlerinin işe başlandığında ve başladıktan sonra belirli periyotlarla uygulanması ve İSG’nin eğitim müfredatına alınarak en azından temel düzeyde kişilerin eğitim hayatında bir ders olarak aldırılması İSG kapsamında bir farkındalık oluşturmada ve bu çerçevede bir bilinç oluşturmada temel taşı olacaktır.

Anahtar Kelimeler: İş Sağlığı ve Güvenliği, Kamu Kurumu, İSG Bilinci. 


Keywords: