BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Gamze TAŞTAN, Tolga BEKLER
BİGA YARIMADASI HIZ YAPISININ YEREL VE BÖLGESEL SİSMİK VERİLER İLE ELDESİ
 
Anadolu'da yer kabuğunu sismik hız dağılımı ile ilgili çalışmalar oldukça kısıtlı olmakla beraber yoğun sismisiteye sahip Biga Yarımadası için öngörülen bir kabuk yapısı çalışması bulunmamaktadır. Bu eksiklik başta yerel ve tektonik unsurların tanısında ve deprem tehlike analizi çalışmalarında kendisini göstermektedir. Bölgede meydana gelen depremlerin lokasyon hatalarının minimize edilmesinde hız yapısına bağlı iyileştirmeler bu çalışmanın da gerekliliğini ortaya koymuştur. Bu çalışmada 2017 Ayvacık depreminden sonra Biga Yarımadası ve çevresinde kurulan sabit ve geçici deprem istasyonlarından elde edilen sürekli formda sismolojik veri kullanılmıştır. Sismik Aktivitenin dağılımı ve sıklığı göz önünde bulundurularak ana şok ve çevresi başta olmak üzere bölgeyi kontrol eden fay sistemlerine yakın 15 geçici 3-bileşen geniş peryod sismometre (off-line) kurulmuştur. Bu istasyonlarla beraber 5 adet COMU (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi) – KRDAE (Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü) istasyonu da (sabit ve gerçek zamanlı) sürekli formda kayıt almaya devam etmektedir. Elde edilen veriler ile bölgenin depremselliği, bölgesel ve yerel depremsellik ile aktif faylar arasındaki ilişki açıklanmış, kabuk hız yapısını belirlemek için deprem relokasyonları yapılmıştır. Bölgenin kabuk modelini ortaya koymak için VELEST algoritmasından yararlanılmıştır. 2017-2019 yılları arasında meydana gelen ve sismik ağlar tarafından kaydedilen M≥0.5 depremlerin mutlak relokasyonları doğrusal olmayan olasılıksal yöntem üzerine dayalı algoritma ile çözülmüştür ve böylece bölge için tanımlanabilir yeni bir kabuk hız modeli oluşturulmuştur. Kabuk içi Pg dalga hızları 2.8-4.5 km/sn, Pn hızları 7.85-8.05 km/sn olarak düz çözüm sonucu elde dilmiştir. Kabuk kalınlığı Biga yarımadası Güneybatı doğrultusunda 27-28 km Kuzeydoğuya doğru 30-32 km aralığında bir değişim göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Biga Yarımadası, Depremsellik, Kabuk Hız Yapısı 


Keywords: