BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Ziya KARAKAYA, Osman ARABACI, Çağrı ÇAKIR, Songül KARAKAYA
AR-GE VE DEVOPS HARMANLANMIŞ YÖNETİM UYGULAMASI YAKLAŞIMI ÖNERİSİ: RESDEVOPS
 
Son yıllarda Yazılım Ürün Geliştirme Süreçlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde hayata geçirilmesi amacıyla birçok yaklaşım geliştirilmiş ve bunlardan en yaygın olarak uygulama alanı bulanı ise Çevik yöntemlerin DevOps yaklaşımı ile bütünleşmesi olmuştur. DevOps kelimesi, Development ve Operations kelimelerinin birleşmesi ile ortaya çıkan bir terimdir. DevOps yaklaşımı, öncelikle çeşitli görevleri (geliştirme, sistemsel işlemler, kalite mühendisliği ve güvenlik) ekiplerin daha kaliteli ve daha güvelinir ürünler üretmek üzere koordineli ve işbirliği içerisinde yapmasına olanak sağlamaktadır. Bu yaklaşım, Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsünün planlama, geliştirme, teslim etme ve işletme aşamaları boyunca etkindir ve yazılım geliştirme, kalite kontrol ile BT Operasyon birimlerinin birbirleri ile dayanışma içerisinde olmasını gerektirmektedir. Öte yandan, Ar-Ge içerikli Yazılım Ürün Geliştirme süreçleri normal ürün geliştirmenin dışında bazı aktivitelerin entegre bir şekilde yürütülmesini gerekli kılmaktadır. Örneğin, Literatür Taraması, Mevcut Durum Analizi, Yenilikçi (inovatif) Unsurların tespiti ve planlanması, Bilimsel Ar-Ge süreçlerinin (Deneysel ve Sezgisel gibi) takip edilmesi bunlardan en temel olanlarıdır. Bu çalışmamızda, yenilikçi yazılım ürün geliştirme yaklaşımı olan DevOps ile Ar-Ge çalışmalarında takip edilmesi gereken aktiviteler ve en iyi pratiklerin karma bir yaklaşımla uygulanabilmesine olanak sağlayan ResDevOps (Research, Developments, Operations) önerisi geliştirilmiş ve hem bu alanda çalışma yapan bilim camiamız ile hem de sektörümüz ile paylaşılmaktadır. Çalışmamızda nitel araştırma yöntemleri kullanılmıştır.

Anahtar Kelimeler: DevOps, Ar-Ge, ResDevOps 


Keywords: