BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Cahit MAVİLİ, Mine TEMEL
AR-GE PROJE PORTFÖYÜNÜN TAKİBİ İÇİN BİR ARAÇ GELİŞTİRİLMESİ
 
Teknolojik gelişmelerdeki hızlanma ve yeni teknolojilerin kullanıma alınmasındaki sürelerin azalması şirketleri hacim tabanlı modellerden değer tabanlı yaklaşımlara yönlendirmekte, bu da şirketlerin sonuç odaklı çalışmalarını zorunlu kılmaktadır. Sonuç odaklı iş modellerinin oluşturulabilmesi ve sürdürülebilir kılınması için; dijital çağın gücünden yararlanarak iş süreçlerini düzenleyen sistemler kurulması ve bu sistemlerin yeni gelişen teknolojiler ile desteklenmesi gerekmektedir. Dünyadaki bu eğilimleri dikkate alarak büyük ölçekli bir firmada Ar-Ge projelerinin portföy yönetiminin modern yöntemler ile yapılmasını sağlayacak bir sistem ihtiyacı oluşmuştur. Ar-Ge projelerinin portföy yönetimi dinamik bir karar verme sürecidir. Kararlar projelerin öncelikleri ve ayrılacak kaynaklar üzerinedir. Bu karar verme sürecinde, yeni Ar-Ge projeleri değerlendirilir, devam eden projeler gözden geçirilir, tamamlanan projelerin teknolojik kazanımları, olası uygulama alanları, devamında gerçekleştirilebilecek projeler belirlenir. Proje Önerisi değerlendirme sürecinde; her projenin özellikleri belirlenir (değeri-önemi-riskleri), geleceğe ilişkin şirket stratejileri ortaya konur, kaynak kısıtları doğrultusunda proje seçimi yapılır ve projelerin farklı aşamalarında tekrar değerlendirme ile kararlar güncel bilgi ışığında tekrar gözden geçirilir. Bu işlemlerin sistemsel olarak yönetilmesi amacıyla söz konusu büyük ölçekli firmada İş Bazı Takip Sistemi (IBTS) geliştirilmiştir. Bu bildiride büyük ölçekli bir firmada Ar-Ge proje portföyünün takibi için geliştirilen bir yazılım aracı olan "İş Bazı Takip Sisteminin (IBTS)" tanıtımı ve bu sistemin portföy yönetimi açısından sağladığı faydalar hakkında bilgi sunulmaktadır. Bu kapsamda öncelikle IBTS ve Ar-Ge Projeleri ile ilgili süreçler tanımlanmış sonrasında IBTS’in Ar-Ge Proje Portföyünü takip etme amacı kapsamında nasıl kullanıldığı ve büyük ölçekli firmaya sağladığı kazanımlar ortaya konmuştur.

Anahtar Kelimeler: Ar-Ge Yönetimi ve Proje Seçimi, Proje ve Portföy Yönetimi, Teknoloji Yol Haritası, Kurumsal Kaynak Planlama, İş Bazı Takip Sistemi 


Keywords: