BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Doğa MARTI, Ergün ERASLAN
AKÜ, CAM, ÇİMENTO, DEMİR DÖKÜM, MOBİLYA VE TEKSTİL İMALAT SEKTÖRLERİNDE İŞ HİJYENİ RİSK ETMENLERİNİN İSG BAĞLAMINDA ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
 
Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de teknolojinin gelişmesiyle beraber İş Sağlığı ve Güvenliğine (İSG) verilen önem artmıştır. Türkiye’de İSG’nin vizyonu 2012 yılı İSG kanunu itibariyle değişmiştir. İşyerlerindeki risk etmenlerinin belirlenmesine yönelik olarak işyerlerinde yapılan İSG iç ortam ölçümleri zorunlu hale gelmiştir. Sektörel uygulamalar artmıştır. Bu bağlamda sektörlerdeki bu risk etmenlerine bağlı incelemeler yoğunlaştırılmıştır. Bu çalışma kapsamında Türkiye’deki akü, cam, çimento, demir döküm, mobilya, tekstil imalat sektörlerinde insan sağlığını etkileyen fiziksel ve kimyasal risk etmenleri ana başlığı altında, risk faktörleri belirlenmiştir. Türkiye’deki yetkilendirilmiş iş hijyeni laboratuvarlarının 2016-2019 yılları arasında akü, cam, çimento, demir döküm, mobilya, tekstil imalat sektörlerinde yapmış olduğu fiziksel ve kimyasal parametrelerdeki ölçüm sonuçları, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’nden alınarak incelenmiştir. Ölçüm sonuçlarından, risk faktörleri kimyasal ve fiziksel parametrelerde belirlenmiştir. Kimyasal risklerden; ağır metal, uçucu organik bileşik, toz, silis ve amonyak, fiziksel risklerden; aydınlatma, gürültü, titreşim ve termal konfor risk faktörleri belirlenmiştir. Bu faktörler "Çok Kriterli Bulanık Karar Verme" (ÇKKVY) yaklaşımlarından Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP) ile değerlendirilerek sektörel sıralamalar elde edilmiştir. Elde edilen bu veriler sonrasında iş hijyeni riskleri açısından en riskli sektörler sırasıyla demir döküm, tekstil ve çimento sektörleri olarak bulunmuştur. Her sektör için fiziksel ve kimyasal risklerin ağırlıklandırılması yapılmıştır. Parametre bazında ise toz, silis ve gürültü en riskli parametreler olarak çıkmıştır. Bulunan sonuçlar ışığında sektörlerin risk seviyelerini azaltabilmesi için atması gereken adımlar ortaya konmuştur.

Anahtar Kelimeler: İş Hijyeni, Analitik Hiyerarşi Prosesi, Hijyen Ölçümleri 


Keywords: